WYDANIE ONLINE

Radni zatrudnieni w szkole mają prawo do szczególnej ochrony stosunku pracy oraz swojej osoby, a także korzystania z nielimitowanych zwolnień od pracy w związku z pełnioną funkcją. Poza przywilejami są jednak zakazy, jak np. te dotyczące pełnienia funkcji kierowniczych w szkole.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły, który przyjmie do pracy osobę w ciągu 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, nie będzie musiał kierować jej na wstępne badania lekarskie, o ile dotychczasowe orzeczenie stwierdza brak przeciwwskazań do pracy w warunkach odpowiadających warunkom występującym na nowym stanowisku pracy.

czytaj więcej »

Wszelkie pisma i wnioski nauczycieli dotyczące stosunku pracy powinny być składane na piśmie. W takiej samej formie powinny także zapadać decyzje dyrektora, by nie było wątpliwości jaka jest ich treść, czy są zgodne z żądaniem pracownika i obowiązującymi przepisami.

czytaj więcej »

Po zmianie przepisów tytuły ubezpieczenia – umowy zlecenia – będą kumulowane, gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będzie niższa od minimalnego wynagrodzenia w danym miesiącu. Ma to zapobiec oskładkowaniu jednej umowy zawartej na symboliczną kwotę.

czytaj więcej »

Projekt podziału subwencji oświatowej na 2015 rok zakłada spadek wydatków na oświatę. Mniej pieniędzy dostaną wiejskie gimnazja, za to samorządy, które pozbędą się wszystkich szkół, mogą liczyć na korzystny wskaźnik korygujący wysokość subwencji. Więcej pieniędzy trafi także do małych szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia.

czytaj więcej »

wiper-pixel