Wzór 49. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego