Wzór pisma w sprawie zwiększenia wymiaru zatrudnienia (art. 225 ust. 2 i ust. 5 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe)