Tarcza 4.0. w oświacie

Możliwość wysłania pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy bez jego zgody, w terminie ustalonym przez pracodawcę i doprecyzowanie zasad pracy zdalnej to najważniejsze – z punktu widzenia jednostek oświatowych – zmiany, jakie wprowadza tzw. tarcza antykryzysowa 4.0.

Tabela. Zestawienie zmian wynikających z tzw. tarczy 4.0. (tabela przedstawia jedynie zmiany istotne z punktu widzenia jednostek oświatowych)

Obszar zmiany

Treść zmiany

Zastosowanie w jednostkach oświatowych

Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zmieniony art. 40 ust. 1

Wprowadza rezygnację z dotychczasowego obowiązku zamieszczania ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego, koncentrując się wyłącznie na obowiązku zamieszczenia tego ogłoszenia na stronie internetowej. Oznacza, to że prawidłowe wszczęcie postępowania będzie uwarunkowane zamieszczeniem ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku zamówień o wartości równej lub większej niż progi unijne – zamieszczeniem tego ogłoszenia na stronie internetowej i jego publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zmiana art. 40 ust. 1 nie wyłączy możliwości zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w siedzibie zamawiającego, który na podstawie art. 11 ust. 7c Pzp nadal będzie mógł dodatkowo zamieścić ogłoszenie o zamówieniu w ten właśnie sposób.

Jednostka nie będzie zobowiązana do zamieszczania ogłoszenia w swojej placówce,. Wprowadza możliwość rezygnacji z wadium przez zamawiających.

Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach

kapitałowych dodany art. 2a, zmiana brzmienia art. 7 ust. 5

Ma na celu usprawnienie procesu wdrożenia programu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) przez jednostki wchodzące w skład sektora finansów publicznych, Wprowadza możliwości, aby wójt, burmistrz, prezydent miasta (jako organ zarządzający gminy), zarząd powiatu (jako organ zarządzający powiatu) albo zarząd województwa (jako organ zarządzający województwa) mógł dokonać wyboru instytucji finansowej, z którą zostaną zawarte umowy o zarządzanie PPK, w imieniu podmiotów zatrudniających będących jednostkami organizacyjnymi danej jednostki samorządu terytorialnego.

Usprawnia wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Oznacza to, że za szkołę instytucję finansową wybierze organ prowadzący.

Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - zmiana art. 3

Zmiana wprowadza rozwiązania mające na celu określenie zasad wykonywania pracy zdalnej, warunki, w jakich pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej. Kryteriami oceny dopuszczalności pracy zdalnej są: umiejętności pracownika, jego możliwości techniczne oraz lokalowe, a także rodzaj pracy. Przyznaje się pracodawcy uprawnienie polecenia pracownikowi, by prowadził ewidencję wykonanych czynności. Ewidencja może uwzględniać w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania.

Pracownicy na zdalnej pracy będą zobowiązani do prowadzenia ewidencji.

Ustawa z 2 marca 2020 r. - dodanie art. 15gc

Wprowadza możliwość udzielenia przez pracodawcę pracownikowi, w terminie wskazanym przez pracodawcę bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu

urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu.

Dotyczy to także nauczycielskiego urlopu uzupełniającego.

Pracodawca zadecyduje, kiedy pracownik wykorzysta zaległy urlop wypoczynkowy,  decyzja o wykorzystaniu urlopu będzie mogła być wydana bez zgody pracownika.

Ustawa z 2 marca 2020 r. - dodanie art. 15j

Zakłada przesunięcie ustawowego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa i nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego za rok 2020 na dzień 31 stycznia 2021 r.

Daje możliwość przesunięcia terminu płatności na kolejny rok.

Ustawa z 2 marca 2020 r. - dodanie art. 15zb ust. 2

Wprowadza możliwość składania wniosków do ZUS wyłącznie

w formie elektronicznej, wnioski o:

1) udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu składek,

2) świadczenie postojowe,

3) zwolnienie z opłacania składek.

Nowe przepisy przewidują składanie wniosków o zwolnienie ze składek ZUS, o świadczenie postojowe jedynie w formie elektronicznej.

Ustawa z 2 marca 2020 r. – dodanie art. 31zr. ust. 3

Podmiot ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, w którym to postępowaniu Zamawiający żąda zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami do ZUS, jeśli uprawniony przedsiębiorca zgłosi wniosek do ZUS to zwolnienie ze składek, to do czasu ostatecznego rozpoznania wniosku przez organ nie będzie traktowany jako podmiot posiadający zaległość i będzie mógł uzyskać z ZUS zaświadczenie o braku zaległości.

Nowy przepis wymusza na ZUS traktowanie każdej osoby, która złożyła wniosek, jako osoby niezalegającej w opłacaniu składek. Umożliwia uzyskanie zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 4 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-191 (w wersji przekazanej do podpisu Prezydentowi RP).

Barbara Jarosz

główna księgowa w samorządowej jednostce budżetowej