WYDANIE ONLINE

Nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu do niej prawa, czyli udokumentowaniu stażu pracy. Opóźnienie w dostarczeniu świadectw pracy i innych dokumentów nie pozbawia pracownika prawa do nagrody, wręcz przeciwnie – może on nawet żądać odsetek. Gdy jednak spóźni się ponad 3 lata, jego prawo do nagrody ulegnie przedawnieniu.

czytaj więcej »

Potrzeba zorganizowania uczniowi nauczania indywidualnego może się pojawić zarówno na początku roku szkolnego, jak i w czasie jego trwania. Po stronie dyrektora leży wówczas zrealizowanie zaleceń wynikających z orzeczenia poradni i przydział godzin nauczycielom — w ramach pensum, godzin ponadwymiarowych lub odrębnej umowy.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2016 r. z przerwy na karmienie piersią będzie mogła korzystać pracownica — matka dziecka do ukończenia przez nie 3. roku życia. Karmienie starszego dziecka będzie możliwe jedynie wówczas, gdy pracownica przedstawi zaświadczenie lekarskie potwierdzające karmienie.

czytaj więcej »

Od 1 września 2015 r. dyrektor przedszkola będzie musiał zorganizować nauczanie języka obcego dzieciom 5-letnim w ramach podstawy programowej. Przez 5 lat będą jednak obowiązywały złagodzone wymagania wobec nauczycieli języków obcych – wystarczająca będzie znajomość danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym. Po tym okresie konieczne będzie spełnienie wymagań określonych w przepisach.

czytaj więcej »

Do 31 sierpnia 2016 r. oddziały przedszkolne zlokalizowane w szkołach podstawowych muszą spełnić wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej i dokonać niezbędnych modernizacji. Ich koszt wyniesie od 150 zł do nawet 20 tys., ale pokryją go nie szkoły, lecz samorządy. Jest także możliwość uzyskania na ten cel środków unijnych.

czytaj więcej »

Do końca I kwartału dyrektor musi przedstawić organowi prowadzącemu sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na doskonalenie zawodowe nauczycieli w poprzednim roku budżetowym. Sprawozdanie, poza rozliczeniem, powinno także stanowić wskazówkę dla organu co do przyznania środków na kolejny rok.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik ma aktualne badania od lekarza medycyny pracy do 2016 roku, a w styczniu 2015 roku złożył wniosek o refundację za okulary korekcyjne. Osoba ta pracuje powyżej 4 godzin przy komputerze. Czy w takiej sytuacji wystarczy tylko zaświadczenie od okulisty, czy pracodawca powinien najpierw wysłać pracownika na ponowne badania do lekarza medycyny pracy?

czytaj więcej »

wiper-pixel