WYDANIE ONLINE

Nowy projekt rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym zawiera 20 zmian, które od nowego roku szkolnego wpłyną na pracę szkół oraz zadania kadry pedagogicznej i dyrektora.

czytaj więcej »

Projekt nowelizacji rozporządzenia regulującego zasady prowadzenia zajęć z wychowania do życia w rodzinie ma na celu dostosowanie sposobu realizacji tych zajęć do nowych typów szkół wprowadzonych w ustawach reformujących system oświaty, nowych ramowych planów nauczania oraz nowych podstaw programowych. Ponadto wprowadza obowiązek odnotowywania faktu uczęszczania na te zajęcia w świadectwach szkolnych.

czytaj więcej »

1 września wejdzie w życie nowelizacja przepisów o ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów oraz słuchaczy, która dostosowuje dotychczasowe regulacje do nowego ustroju szkolnego.

czytaj więcej »

Od nowego roku szkolnego obowiązkowi w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa będą podlegać uczniowie 8-letnich szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych: liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia, z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych.

czytaj więcej »

wiper-pixel