WYDANIE ONLINE

Po zakończonych feriach zimowych do dyrektorów szkół zgłaszają się nauczyciele, którzy na skutek decyzji dyrektora i zlecenia im dodatkowej pracy w tym okresie albo choroby czy też innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy nie wykorzystali 2-tygodniowego urlopu wypoczynkowego. Chcąc odzyskać urlop, składają stosowne wnioski i wskazują, kiedy chcieliby z tego urlopu skorzystać. W takim przypadku jednak decyzja dyrektora zawsze będzie negatywna, za niewykorzystany w ferie zimowe urlop nie przysługuje urlop uzupełniający, ponieważ nauczyciel ma przed sobą jeszcze wakacje letnie i może wykorzystać w tym czasie ustawowe minimum urlopowe. Z wnioskiem o urlop uzupełniający należy się zatem wstrzymać do początku września.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Pracownica złożyła w grudniu 2012 r. wniosek o wcześniejszą emeryturę z powodu 20 lat pracy w szczególnych warunkach. Dnia 6 stycznia 2013 r. ukończyła 55 lat i otrzymała decyzję odmowną z tego względu, że nie rozwiązała stosunku pracy z pracodawcą. Czy to prawda, że od 2013 r. podobno weszły przepisy mówiące, że odchodząc na emeryturę z powodu szczególnych warunków pracy, nie trzeba rozwiązywać stosunku pracy, tylko po naliczeniu emeryturę można zawiesić?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Najniższe wynagrodzenie od stycznia 2013 r. wynosi 1.600 zł, pracownik otrzymuje brutto 780 zł, zatrudniony jest na 1/2 etatu. Czy powinien mieć wypłacony dodatek wyrównawczy w kwocie 20 zł, jeśli jednocześnie otrzymuje emeryturę, czy też otrzymywanie emerytury wyklucza wypłacanie dodatku wyrównawczego, jeśli pracownik w ramach umowy o pracę nie osiąga najniższego wynagrodzenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: W naszej szkole zatrudniamy 4 dozorców, każdego na pół etatu. Praca dozorców planowana jest na podstawie miesięcznych harmonogramów pracy. Każdego miesiąca harmonogram jest inny i przewiduje dla dozorców dni pracy i dni, w których nie mają obowiązku wykonywania pracy (pracują po 8 lub 12 godzin w trakcie „dniówki”). Jak udzielić urlopu wypoczynkowego dozorcy? Jak wyliczyć liczbę godzin trwania urlopu, skoro każdego miesiąca harmonogram okaże się inny i praca nie jest świadczona codziennie w stałej liczbie godzin? Ponadto urlop może być zaplanowany przed ułożeniem harmonogramu pracy, a więc nie da się przewidzieć, ile godzin pracownik przepracowałby, gdyby nie przebywał na urlopie.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Księgowa zatrudniona w przedszkolu przez cały 2012 r. przebywała na urlopie wychowawczym. Czy należy się trzynastka za ten rok?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Szefowa zakładowego związku zawodowego do końca sierpnia pracowała w szkole, jednak twierdzi, że dalej jest szefową związku w tej placówce. Czy ma prawo reprezentować członków związku z tej szkoły i występować w ich imieniu, pomimo tego że nie jest już pracownikiem szkoły?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Nauczycielka rozpoczęła 1 września 2011 r. staż na nauczyciela mianowanego. W chwili obecnej jest w ciąży. Datę porodu ma wyznaczoną na początek sierpnia 2013 r. Co dalej z jej stażem?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Czy podając pracodawcy pisemną informację o osobach podlegających szczególnej ochronie udzielonej przez zarząd międzyzakładowej organizacji związkowej na podstawie uchwały, należy koniecznie do tego pisma dołączyć uchwałę z podpisami członków zarządu?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Nauczycielka gimnazjum, zatrudniona na 13/18 etatu dopełnia etat w innej szkole w wymiarze 5/18 etatu. Czy w szkole macierzystej można przydzielić jej godziny ponadwymiarowe (dodatkowo 2 godz. od II semestru)?

czytaj więcej »

Poszerzenie możliwości zakładania szkół przygotowujących do pracy w zawodach rolniczych oraz przywrócenie funkcjonowania dwuletnich liceów oraz trzyletnich techników uzupełniających zakłada kolejny projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

czytaj więcej »

W związku z niekonstytucyjnością obecnych zasad rekrutacji do przedszkoli, od września 2013 r. zaczną obowiązywać nowe, bardziej przejrzyste zasady. Przewidują, że w okresie przejściowym, zanim wszystkie dzieci będą miały zagwarantowane miejsce w przedszkolu, pierwszeństwo w przyjęciu uzyskały 6- i 5-latki, a następnie 4-latki. Przedszkola nie będą także mogły dowolnie ustalać zakresu dokumentów żądanych od rodziców zgłaszających dzieci do przedszkola, do tej pory rodzice, w zależności od placówki musieli przedstawiać np. kopię deklaracji PIT czy też zaświadczenia ZUS RMUA, a nawet zaświadczenie o niepełnosprawności.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Czy nauczycielka może w okresie od 1 marca do 28 czerwca 2013 r. korzystać z urlopu zdrowotnego? Jest to nauczycielka z 21-letnim stażem pracy, zatrudniona przez mianowanie. Wcześniej korzystała z urlopu zdrowotnego tylko jeden raz w okresie od 1 września 2008 r. do 30 czerwca 2009 r. Obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim od 19 października 2012 r. do 31 stycznia 2013. Czy okres urlopu zdrowotnego powinien zakończyć się 28 czerwca 2013 r., czy powinien trwać do końca miesiąca, czyli do 30 czerwca 2013 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Nauczycielka przedszkola do 29 lutego 2012 r. przebywała w stanie nieczynnym. Po tym okresie jej stosunek pracy wygasł, a nauczycielka otrzymała ekwiwalent pieniężny za 2 miesiące urlopu w 2012 r. Wyrokiem Sądu Okręgowego 22 października 2012 r. nauczycielka została przywrócona do pracy. Ile dni urlopu należy się jej za 2012 rok?

czytaj więcej »

Wpływ likwidacji placówek oświatowych na warunki kształcenia uczniów, ocena ekonomicznych skutków likwidacji, a także ocena działań poodejmowanych przez szkoły i placówki oświatowe w celu przeciwdziałania zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz zbadanie nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania i finansowania placówek niepublicznych – to główne obszary kontroli szkół i placówek oświatowych, jakie w 2013 r. przeprowadzi Najwyższa Izba Kontroli.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Czy nauczycielowi zatrudnionemu na czas określony (za nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym) od 3 września 2012 r. do ostatniego dnia nauki 2013 r. przysługuje wynagrodzenie – 13. pensja za 2012 r.?

czytaj więcej »

Nie każdy nauczyciel i pracownik pracujący przy komputerze ma prawo ubiegać się o refundację zakupu okularów korekcyjnych. Uprawnienie to przysługuje jedynie tym, którzy co najmniej połowę swojego dobowego czasu pracy spędzają przy komputerze. W szkole takich stanowisk pracy będzie niewiele, ale pracodawca ma obowiązek zapewnić im okulary korekcyjne, albo soczewki, jeżeli charakter pracy za tym przemawia. Pracodawca nie musi jednak zapłacić za każde okulary, jakie wybierze pracownik, a zasady przyznawania takiego dofinansowania najlepiej określić w regulaminie pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Jak najlepiej zatrudnić nauczyciela na zastępstwo za pracownicę w ciąży? Nieobecna nauczycielka jest w tej chwili na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Planowany termin porodu to 20 lipca 2013 r. Czy umowę trzeba zawrzeć na czas nieświadczenia pracy, czy do końca zajęć szkolnych, tj. 28 czerwca 2013 r., i wypłacić ekwiwalent za urlop? Czy jeżeli zawrzemy umowę na zastępstwo do 28 czerwca 2013 r., to czy można będzie ją w każdej chwili rozwiązać za 3-dniowym wypowiedzeniem?

czytaj więcej »

Opis sytuacji: Nauczyciel dyplomowany jest zatrudniony na podstawie mianowania w pełnym wymiarze zajęć. Pod koniec lutego wystąpił do dyrektora szkoły z wnioskiem o zmniejszenie mu od kwietnia 2013 r. wymiaru zatrudnienia do 15/18 etatu. Dyrektor wyraził zgodę i sporządził pismo – porozumienie zmieniające warunki zatrudnienia. Czy działanie dyrektora było właściwe?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Czy nauczycielce przyjętej 15 listopada 2012 r. na zastępstwo za nauczycielkę w ciąży należy się trzynastka za 2012 r.?

czytaj więcej »

Dla osób, które np. z powodu braku pracy albo złego stanu zdrowia nie mogą pracować do ukończenia powszechnego wieku emerytalnego, przewidziano tzw. emerytury częściowe. Pierwsi ubezpieczeni będą się mogli o nie ubiegać w 2014 r. Emerytury ustalane według nowych zasad przysługują wszystkim ubezpieczonym, a więc również nauczycielom i pracownikom samorządowym.

czytaj więcej »

Jedna z ostatnich propozycji nowelizacji ustawy o systemie oświaty zakłada powrót do szkół pielęgniarek i higienistek, które świadczyłyby pomoc zdrowotną uczniom codziennie, w godzinach otwarcia szkoły, a nie tak jak obecnie – kilka godzin w tygodniu. Projekt przewiduje także bezpłatne posiłki dla uczniów. Całość nowelizacji może być jednak nie do udźwignięcia przez budżet państwa, gdyż ma wynieść około 3 miliardów złotych.

czytaj więcej »

Warunkiem zwolnienia świadczeń z ZFŚS od składek na ubezpieczenie społeczne jest stosowanie przy ich przyznawaniu kryterium socjalnego, a więc różnicowanie wysokości świadczeń, w zależności od sytuacji socjalnej osób uprawnionych. Brak takiego zróżnicowania może skutkować żądaniem przez ZUS zapłacenia składek od takich świadczeń, a w skali jednej placówki mogą to być kwoty kilkunastu a nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Z korzyścią dla szkoły będzie takie skonstruowanie regulaminu ZFŚS, aby przyznawane zgodnie z nim świadczenia spełniały wymogi zwolnienia ze składek ZUS.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Od stycznia 2013 r. zespół szkół, którym kieruję, został włączony do ZFŚS zespołu samorządowej administracji placówek oświatowych (zatrudniającego ok. 10 pracowników). Czy takie połączenie funduszy jest prawnie możliwe? Czy SAPO jako instytucja powinna mieć własny ZFŚS, czy może powinna należeć do funduszu gminnego?

czytaj więcej »

wiper-pixel