WYDANIE ONLINE

Umowa na czas nieokreślony chroni przed utratą pracy przez dłuży okres niż akt mianowania. Zwykle bowiem, to nauczyciel mianowany jest szczególnie chroniony, ale nie w przypadku choroby. Po upływie okresów ochronnych dalsze zwolnienie lekarskie, ani nawet przyznanie świadczeń chorobowych nie zablokują decyzji dyrektora o rozstaniu się z nauczycielem.

czytaj więcej »

Choroba, urlop zdrowotny, bezpłatny, macierzyński i inne usprawiedliwione nieobecności w pracy pozbawiają nauczyciela możliwości korzystania z ferii zimowych. Nie oznacza to jednak, że zaraz po ich zakończeniu otrzyma urlop uzupełniający. Musi poczekać do zakończenia ferii letnich a i wówczas nie ma gwarancji, że odzyska zimowy urlop.

czytaj więcej »

Wystarczy mieć umowę zawartą zgodnie z organizacją pracy szkoły, by dostać trzynastkę mimo nieprzepracowania 6 miesięcy. Problem w tym, że przepisy nie wyjaśniają, kiedy można uznać, że umowa jest zgodna z organizacją pracy szkoły. Wątpliwości wyjaśnia jednak Ministerstwo Edukacji Narodowej.

czytaj więcej »

W tym roku, po raz pierwszy od wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2012 r., mamy 2 święta przypadające w sobotę. Trzeba za nie udzielić 2 dni wolnych i to do końca okresu rozliczeniowego. Z wolnego nie skorzystają jednak nauczyciele.

czytaj więcej »

Projekt nowelizacji Kodeksu karnego, który wprowadza wymóg legitymowania się zaświadczeniem o niekaralności przez wychowawców i kierowników szkolnych obozów, wycieczek i kolonii, jest już w Sejmie. Obecnie zajmuje się nim jedna z komisji.

czytaj więcej »

Pułapką, w którą często wpadają dyrektorzy jest sprzeczne z przepisami zatrudnianie nauczycieli na czas określony. Ta elastyczna i korzystna dla szkoły forma zatrudnienia często ma swój finał w sądzie, zaś wygranym najczęściej jest nauczyciel. Tymczasem umiejętne jej stosowanie może przynieść szkole oszczędności i ułatwić elastyczne planowanie zatrudnienia.

czytaj więcej »

Senat pozbawił pracowników zatrudnionych w kolegiach nauczycielskich prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Powodem jest fakt, iż kolegia stają się częściami uczelni wyższych, co dla ich pracowników wiąże się z otrzymaniem korzystnych uprawnień emerytalnych.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel był zobowiązany do odbycia dodatkowego stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. W trakcie jego realizacji zachorował i był nieobecny w pracy przez ponad rok. Czy musi odbyć staż od nowa w całości, czy w wymiarze tych dodatkowych 9 miesięcy?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka fizyki zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od 2012 roku jest nieobecna w pracy, wraca w kwietniu 2014 z urlopu rodzicielskiego. Jej przedmiot został przydzielony innej nauczycielce, która do tej pory pracowała jako nauczyciel świetlicy. Ponieważ w mojej opinii lepiej wywiązuje się z obowiązków niż poprzednia nauczycielka, chciałabym powracającej z urlopu rodzicielskiego przydzielić godziny świetlicy. W jaki sposób to zrobić, aby nie naruszyć prawa? Czy istnieje inna możliwość niż za porozumieniem stron?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor może zmienić aneksem umowę nauczyciela zawartą na czas nieokreślony na umowę na czas określony oraz czy właściwe jest zmienianie warunków umowy aneksem? Kiedy można zastosować wypowiedzenie zmieniające?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel powołując się na art. 42c Karty Nauczyciela, może otrzymać 4-dniowy tydzień pracy ze względu na pełnienie społecznie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej wobec dziecka oraz podjęcie studiów podyplomowych, na które nie dostał skierowania od dyrektora?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielowi bibliotekarzowi w ramach godzin pracy biblioteki można zlecić prowadzanie zajęć za nieobecnego nauczyciela, np. prowadzenie zajęć w klasach I–III szkoły podstawowej przez 2–3 godziny dziennie (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej przebywa na zwolnieniu lekarskim)?

czytaj więcej »

Pytanie: Na początku 2014 roku nauczyciel (wychowawca w internacie) zwrócił się o udzielenie mu dnia wolnego za udział w wycieczce, która odbywała się w jego dzień wolny – 11 stycznia 2013 r. Czy nauczyciel może się ubiegać o dzień wolny za udział w wycieczce, która zaistniała w poprzednim roku szkolnym?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik był zatrudniony od 1 marca do 30 czerwca 2013 r. na stanowisku pomocy nauczyciela. Od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. pracuje na stanowisku nauczyciela. Czy należy zsumować okresy zatrudnienia i wypłacić trzynastkę z obu umów, czy tylko z umowy na stanowisku nauczycielskim?

czytaj więcej »

Pytanie: Katechetka rozpoczęła w listopadzie 2013 roku kurs „Edukacja i rewalidacja ucznia niepełnosprawnego". W grudniu 2013 poinformowała dyrektora o tym fakcie i zwróciła się o zgodę na realizowanie tego kursu, którą otrzymała. Czy w tym przypadku, skoro szkoła nie kierowała katechetki na kurs, czy należy się jej urlop szkoleniowy i dofinansowanie do kursu?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik choruje na cukrzycę i nadciśnienie. Często przebywa na zwolnieniach lekarskich – 2 tygodnie świadczy pracę, następnie 2 –3 tygodnie choruje i tak na przemian. Czy ta okoliczność może stanowić przyczynę zwolnienia go z pracy?

czytaj więcej »

Przygotowujemy się do kontroli inspekcji pracy i w związku z tym mamy kilka wątpliwości związanych z dokumentacją pracowniczą. Czy prawidłowe jest umieszczenie w aktach osobowych pracownika kserokopii stałego upoważnienia do odbierania i wydania druków ścisłego zarachowania? Czy do teczki kadrowe pracownika należy również włożyć kserokopie jego oświadczenia o odpowiedzialności za gospodarkę drukami ścisłego zarachowania?

czytaj więcej »

Pułapką, w którą często wpadają dyrektorzy jest sprzeczne z przepisami zatrudnianie nauczycieli na czas określony. Ta elastyczna i korzystna dla szkoły forma zatrudnienia często ma swój finał w sądzie, zaś wygranym najczęściej jest nauczyciel. Tymczasem umiejętne jej stosowanie może przynieść szkole oszczędności i ułatwić elastyczne planowanie zatrudnienia.

czytaj więcej »

Podstawą ustalenia wysokości trzynastki jest obliczenie sumy wynagrodzenia otrzymanego przez pracowników szkoły w ciągu roku kalendarzowego, jednakże nie wszystkie wypłacone świadczenia będą wliczone do trzynastej pensji. Poznaj 25 świadczeń ze stosunku pracy, które budzą najwięcej wątpliwości przy ustalaniu wysokości trzynastki za 2013 rok.

czytaj więcej »

wiper-pixel