WYDANIE ONLINE

Gdy w szkole pojawia się uczeń niepełnosprawny, dyrektor powinien zapewnić mu pomoc odpowiednich specjalistów. Przy czym szkołach ogólnodostępnych o dodatkowym nauczycielu decyduje organ prowadzący. Z kolei w szkołach integracyjnych i specjalnych zależy to od decyzji dyrektora.

czytaj więcej »

Ministerstwo Edukacji Narodowej wznowiło prace nad projektem nowelizacji Karty Nauczyciela. W stosunku do zeszłorocznych propozycji, złagodzone zostały zapisy o urlopach zdrowotnych, ale resort nie odstąpi od likwidacji dodatków socjalnych i zasiłku na zagospodarowanie. Zrezygnowano jednak m.in. ze ścisłej ewidencji czasu pracy nauczycieli.

czytaj więcej »

Dyrektywa unijna wymusza kolejne zmiany w prawie pracy i większą ochronę pracy kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży. W związku z tym zmieni się także wykaz prac wzbronionych kobietom, w tym ciężarnym oraz przepisy o wstępnych badań lekarskich.

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor szkoły otrzymał od firmy świadczącej usługi finansowe pismo z żądaniem dokonywania potrąceń rat kredytowych z wynagrodzenia nauczyciela, który nie wywiązuje się ze zobowiązań finansowych. Do pisma załączono kopię ugody, w której nauczyciel wyraził zgodę na dokonywanie takich potrąceń. Czy pismo stanowi dla dyrektora szkoły podstawę do dokonywania potrąceń z wynagrodzenia nauczyciela? Czy firma świadcząca usługi finansowe może oczekiwać od dyrektora takiego postępowania pod rygorem wystąpienia przeciwko szkole z pozwem o naprawienie szkody wyrządzonej brakiem spłaty kredytu z wynagrodzenia?

czytaj więcej »

Nauczyciele zatrudnieni w szkole będą mogli realizować zajęcia w ramach unijnych projektów i programów bez zawierania dodatkowych umów cywilnoprawnych. Za każdą godzinę takiej pracy otrzymają wynagrodzenie jak za godziny ponadwymiarowe. Z kolei osoby spoza szkoły zaangażowane do projektu będą podpisywały umowę kodeksową.

czytaj więcej »

Nauczycielski dodatek wiejski mimo, że nie wchodzi w skład wynagrodzenia nauczycieli to w kontekście przepisów podatkowych stanowi przychód ze stosunku pracy. Oznacza to, że odsetki doliczone do nieterminowo wypłaconego dodatku są zwolnione z podatku dochodowego.

czytaj więcej »

Zwykle funkcje kierownicze powierza się na czas określony – rok szkolny, lub jego wielokrotność. Niekiedy jednak konieczne staje się odwołanie nauczyciela z funkcji przed upływem okresu powierzenia. Taka decyzja musi być jednak odpowiednio uzasadniona, gdyż może zakończyć się sprawą w sądzie i koniecznością wypłacenia odszkodowania.

czytaj więcej »

Opis sytuacji: Organ prowadzący ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora szkoły. Przy określaniu wymagań kandydata i warunków, jakie musi spełnić kandydat, nie określono czasu trwania kadencji po wygranym konkursie. Czy po przeprowadzeniu konkursu organ prowadzący może zmienić decyzję i powierzyć to stanowisko tylko na okres 1 roku, jeśli nie było to zawarte w ogłoszeniu o konkursie? Czy w takiej sytuacji osoba, która wygrała konkurs, ma prawo się odwołać? Na jakiej podstawie powinna złożyć odwołanie i do jakiego organu?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na pełen etat został oddelegowany na kolejną czteroletnią kadencję do pracy w organizacji związkowej. W trakcie dotychczasowego oddelegowania na okres 2010–2014 jego wynagrodzenie składało się z następujących składników: wynagrodzenie zasadnicze plus dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, z 1/2 etatu – średnia z godzin ponadwymiarowych z roku szkolnego 2009/2010, tj. 17 godzin miesięcznie. Oprócz tego wypłacano mu wynagrodzenie zasadnicze plus dodatki z 1/2 etatu plus godziny wypracowane w każdym miesiącu oddelegowania. W roku szkolnym 2013/2014 średnia liczba wypracowanych godzin ponadwymiarowych wynosi 12 godzin miesięcznie. Jaką liczbę godzin ponadwymiarowych należy przyjąć do wyliczenia wynagrodzenia wypłacanego od 1.09.2014 r., czyli od momentu rozpoczęcia nowej kadencji pracy w organizacji związkowej? Czy należy przyjąć tylko średnią liczbę godzin ponadwymiarowych z ostatniego roku szkolnego 2013/2014, tj. 12 godzin? Czy brać pod uwagę również godziny ponadwymiarowe płacone w średniej urlopowej przy pierwszej kadencji, tj. 17 plus 12 godzin miesięcznie?

czytaj więcej »

Pytanie: Emerytowani pracownicy szkoły złożyli wniosek o dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Komisja socjalna przyznała wnioskowane kwoty, w związku z czym zakład pracy wypłacił wyznaczonemu pracownikowi zaliczkę w wysokości 5.360,00 zł na wczasy dla 17 emerytów. W ciągu 2 tygodni zaliczkę od wyznaczonej osoby pobrało 16 pracowników. Jedna z osób, której przyznano dofinansowanie na wczasy, nie zgłosiła się po należność, a także nie można skontaktować się nią telefonicznie lub osobiście. Osoba upoważniona do pobrania środków chce rozliczyć się z pobranej zaliczki i zwrócić na konto szkoły kwotę w wysokości 320,00 zł, a także zwrócić niezrealizowany wniosek o dofinansowanie. W jaki sposób należy postąpić? Czy niezrealizowany wniosek do ZFŚS można zwrócić?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel, który rozpoczął pracę 1 września 1999 r. w 2013 r., skorzystał z jednego dnia urlopu bezpłatnego. Czy to oznacza, że od tego momentu prawo do wyższego dodatku zawsze będzie nabywał dopiero od 1 października?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor szkoły zaproponował nauczycielowi języka angielskiego, aby od nowego roku szkolnego część pensum realizował w oddziale przedszkolnym – miało to zagwarantować mu pełen etat, którego aktualnie nie ma. Nauczyciel nie zgodził się na takie rozwiązanie, co skutkuje rozwiązaniem z nim stosunku pracy. Czy w związku z tym dyrektor szkoły musi wypłacić mu odprawę?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy możliwe jest nawiązanie stosunku pracy w oparciu o umowę o pracę z dwoma osobami, które będą zatrudnione: pierwszy na stanowisku konserwatora, a drugi na stanowisko dozorcy. W proponowanym rozwiązaniu pracownik w jednym tygodniu w godzinach 7.00–15.00 wykonywałby pracę konserwatora, a w kolejnym tygodniu, w godzinach 14.00–22.00 – pracę dozorcy, drugi zaś odwrotnie – w pierwszym tygodniu ma pracować jako dozorca, w drugim jako konserwator. Czy w takiej sytuacji można zastosować zatrudnienie konserwatora wykonującego obowiązki dozorcy w systemie równoważnym oraz dozorcy wykonującego w systemie równoważnym obowiązki konserwatora?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel, który uzyskuje wyższy stopień awansu zawodowego, co powoduje przekształcenie stosunku pracy z umowy na czas określony w mianowanie, jest zobowiązany do ponownego przedstawienia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (KRK)? Nauczyciel przedstawiał takie zaświadczenie, kiedy był zatrudniany w szkole.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka zatrudniona na czas nieokreślony, która do 31 sierpnia 2014 r. przebywa na urlopie wychowawczym złożyła do dyrekcji podanie z prośbą o obniżenie wymiaru czasu pracy – z całego na pół etatu, od 1 września 2014 r., nie wskazała jednak do kiedy. Czy nauczyciel powinien w podaniu określić, do kiedy ma trwać zmniejszenie wymiaru etatu?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor wezwał nauczyciela do pracy w okresie wakacji w związku z koniecznością wykonania czynności niezbędnych ze względu na zakończenie roku szkolnego – praca miała być wykonywana w dniach 17–18.07.2014 r. Nauczyciel w wyznaczonym terminie nie stawił się w szkole, natomiast za pośrednictwem poczty przesłał wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego. Wniosek ten wpłynął 21.07.2014 r. O wysłaniu wniosku dyrektor został powiadomiony wysłanym przez nauczyciela SMS-em. Jakie konsekwencje grożą nauczycielowi za nieusprawiedliwione niestawienie się w pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel mianowany przez ponad trzy miesiące przebywał na zwolnieniu lekarskim wystawionym przez lekarza psychiatrę. W orzeczeniu wystawionym przez lekarza po przeprowadzeniu badań kontrolnych znalazło się stwierdzenie, że nauczyciel nie jest zdolny do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku, ale może wykonywać pracę na stanowisku mniej stresującym, np. praca indywidualna z uczniem. W szkole nie są jednak prowadzone takie zajęcia. Czy w związku z tym dyrektor szkoły może rozwiązać z nauczycielem stosunek pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielowi posiadającemu orzeczenie niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym przysługuje prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych? Jaki jest wymiar tego zwolnienia? Czy nauczyciel, który w trakcie trwania urlopu wypoczynkowego uczestniczy w turnusie rehabilitacyjnym, musi przedłożyć zwolnienie lekarskie uprawniające go do wykorzystania urlopu uzupełniającego?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka pełniąca w szkole funkcję wicedyrektora przebywa na urlopie macierzyńskim. Czy w związku z tym dyrektor szkoły może powierzyć jej stanowisko innemu nauczycielowi? Czy na czas urlopu macierzyńskiego wicedyrektorki należy powołać pełniącego obowiązki wicedyrektora?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy przedstawicielem organu prowadzącego w komisji ds. awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego może być wójt gminy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy ślubowanie składane przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego musi być złożone na piśmie? Czy pismo to wpina się do akt osobowych nauczyciela?

czytaj więcej »

Każda szkoła posiada kilkanaście różnych regulaminów, instrukcji, procedur i innych dokumentów. Tymczasem w praktyce dyrektor musi mieć tylko te druki, których wymagają od niego przepisy. Weryfikacja dokumentacji szkolnej i jej uzupełnienie będzie łatwiejsze z poniższą listą.

czytaj więcej »

wiper-pixel