Zwiększenie wymiaru zajęć a zasiłek chorobowy

Pytanie: Aktualnie nauczycielka, która jest w ciąży, zatrudniona jest na 18/20. Przebywa na zwolnieniu lekarskim i zgodnie z tym naliczona została jej dniówka chorobowego. Od 1 października ma mieć przydzielony pełen etat. Czy w związku z tym absencja, którą rozpocznie w październiku, będzie wiązała się z ponownym przeliczeniem jej dniówki z uwzględnieniem pełnego etatu?

Praca na roli z równoczesnym zatrudnieniem – co zostanie zaliczone do stażu pracowniczego

Pytanie: Czy okres pracy w gospodarstwie rolnym pokrywający się ze stażem zatrudnienia będzie wliczony do okresu, od którego zależą uprawnienia emerytalne?

Zmiany wymiaru zajęć w umowie o pracę z nauczycielem dyplomowanym

Pytanie: Nauczyciel dyplomowany został zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Jak postąpić w przypadku, gdy w kolejnych miesiącach zaistnieje konieczność zwiększenia lub zmniejszenia jego wymiaru zajęć?

Zatrudnienie starszego pracownika a zagrożenie COVID-19

Pytanie: Pytanie: W wytycznych przeciwepidemicznych wskazano, że w miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników powyżej 60 lat. Czy przy takim zaleceniu dyrektor szkoły może zatrudnić na zastępstwo emerytowanego nauczyciela, który ma powyżej 60 lat?

Zakup gruntu szkolnego z dotacji – czy to możliwe

Pytanie: Czy organ prowadzący szkołę niepubliczną może wydatkować otrzymywaną dotację oświatową na zakup gruntów lub nieruchomości na prowadzenie tej szkoły?

Uznanie kwalifikacji specjalisty za zbliżone

Pytanie: Czy dyrektor aktualnie może uznać zbliżenie kwalifikacji psychologa do zajmowania tego stanowiska?

Urlop dla poratowania zdrowia – w ilu szkołach

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony w szkole A w pełnym wymiarze zajęć i w szkole B w niepełnym wymiarze. Nauczyciel ubiegając się o urlop zdrowotny w szkole A, uzyskał orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego. Czy może z niego skorzystać równocześnie w szkole B?

Rozliczenie wynagrodzenia oddelegowanego członka związku zawodowego

Pytanie: Czy można wysyłać do szkół noty obciążające w związku z proporcjonalnym zwrotem kosztów za nauczyciela oddelegowanego do pracy w związkach ZNP dwa razy w roku. My jako szkoła wysyłamy dwa razy w roku, na początku lipca i na początku stycznia. Prezes ZNP twierdzi, że trzeba wywiązywać się z tego co miesiąc. Czy ma rację?

Powstanie zespołu szkolno-przedszkolnego – kto podpisuje dokumenty inwentaryzacyjne

Pytanie: Z dniem 31 sierpnia przedszkole i szkoła zostaną przekształcone w zespół szkolno-przedszkolny. Dyrektor szkoły kończy swoją funkcję z dniem 31 sierpnia. Kto powinien był podpisać się na dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz sprawozdaniach finansowych sporządzonych po 31 sierpnia?

Negatywna ocena pracy – czy można ją zignorować

Pytanie: Czy można pozostawić w szkole nauczyciela, który otrzymał negatywną ocenę pracy?