WYDANIE ONLINE

Zwolnienie nauczyciela z przyczyn organizacyjnych to dość złożony proces, który wymaga wytypowania do wypowiedzenia, ewentualnej konsultacji albo uzgodnień związkowych, poinformowania nauczyciela o wypowiedzeniu i wreszcie wydania mu świadectwa pracy. Wymaga to sporządzenia wielu dokumentów – sprawdź, jakich.

czytaj więcej »

Kurator oświaty będzie mógł samodzielnie, w każdym czasie przyznać nauczycielowi nagrodę za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Nowe uprawnienie organu nadzoru pedagogicznego wynika z nowelizacji rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.

czytaj więcej »

Warunkiem zatrudnienia nauczyciela religii jest posiadanie przez niego ważnego skierowania wydanego przez odpowiednie władze kościelne. Przy czym wymóg ten musi być spełniony na dzień zawarcia stosunku pracy, co nie jest tożsame z dniem podpisania umowy o pracę.

czytaj więcej »

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy z 2019 roku jest ważny, ale pozostało już tylko 7 miesięcy na jego wykorzystanie. Im bliżej 30 września 2010 r., tym pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop bez jego zgody. To jeden z dwóch przypadków, gdy pracodawca może zdecydować o urlopie pracownika.

czytaj więcej »

Wszystko wskazuje na to, że w 2020 roku będą obowiązywały dwie kwoty bazowe dla nauczycieli. Są one m.in. podstawą obliczenia średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, które przyjmuje się do ustalenia limitów rocznych wynagrodzeń w placówkach niepublicznych, które można zgodnie z prawem pokryć z dotacji. Przeczytaj, jak liczyć ten limit w tym roku?

czytaj więcej »

Porównując minimalne kwoty wynagrodzeń określone w rozporządzeniu płacowym dla pracowników samorządowych z minimalnym wynagrodzeniem za pracę obowiązującym od 2020 roku, można dojść do wniosku, że pracownicy Ci mają odrębne, niższe siatki płacowe. Nic bardziej mylnego. Żaden pracownik, bez względu na przynależność do grupy zawodowej, nie może zarabiać poniżej minimum krajowego.

czytaj więcej »

wiper-pixel