WYDANIE ONLINE

Jednym z uprawnień związanym z wychowywaniem dziecka do lat 14 jest zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni w ciągu roku z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Praktyka jednak pokazuje, że różne sytuacje osób uprawnionych do tego zwolnienia utrudniają pracodawcom podejmowanie decyzji o udzieleniu dni wolnych. Dlatego poniżej prezentujemy praktyczne aspekty udzielania zwolnienia na opiekę nad dzieckiem w oparciu o rzeczywiste przypadki, jakie miały miejsce w szkołach.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można zwolnić z pracy pracownicę przebywającą na urlopie wychowawczym z powodu likwidacji stanowiska pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Wprowadziliśmy nowy regulamin wynagradzania nauczyciela, którego zapisy są mniej korzystne dla nauczycieli. Czy w związku z tym należy podpisać z nauczycielami porozumienia zmieniające warunki pracy lub wypowiedzieć im warunki płacy?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel w czerwcu 2012 r. rozwiązał umowę o pracę za porozumieniem stron. W październiku 2012 r. osiągnął wiek uprawniający do świadczenia kompensacyjnego i przeszedł na to świadczenie. Czy należy teraz wypłacić odprawę emerytalną?

czytaj więcej »

Pytanie: Wicedyrektor jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, lecz korzysta ze zniżki pensum do 3/18. Ile czasu powinien wicedyrektor przebywać w szkole?

czytaj więcej »

Na kolejnym spotkaniu organizowanym przez MEN, w sprawie zmian w Karcie Nauczyciela, w którym wzięli przedstawiciele oświatowych związków zawodowych, samorządów oraz kierownictwa MEN, resort edukacji nie zaproponował żadnych rozwiązań w sprawie awansu i kształcenia nauczycieli. Również samorządy nie przedstawiły swojej koncepcji zmian, choć chcą obniżenia środków na doskonalenie zawodowe, bo połowa nauczycieli nie chce się doszkalać!

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel uniknie zwolnienia z pracy z powodu niezdolności do pracy na stanowisku nauczyciela, jeżeli przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel pracuje w naszej szkole na czas nieokreślony, a w drugiej szkole - konkurencyjnej - na umowę zlecenia. Czy mogę wprowadzić do umowy o pracę klauzulę o zakazie konkurencji? Z jakimi kosztami będzie się to wiązało?  

czytaj więcej »

Pytanie: Wynagrodzenie pracownika jest zajęte przez komornika. Dodatkowo pracownik ma również nierozliczone zaliczki z pracodawcą. Czy w związku z tym świadczenie urlopowe należne pracownikowi należy przekazać na konto komornika, czy można potrącić z niego zobowiązanie wobec pracodawcy?

czytaj więcej »

Reforma emerytalna, czyli m.in. podwyższenie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn wywołała obawy środowisk nauczycielskich, dotyczące tego, czy ukończenie przez nauczycieli 65 roku życia spowoduje, że stosunek pracy będzie trzeba obligatoryjnie rozwiązać, a co za tym idzie czy nauczyciele zostaną bez pracy i prawa do emerytury. Tak się jednak nie stanie, bowiem zgodnie z projektem zmiany Karty Nauczyciela, nauczyciele będą mogli pracować do 67 roku życia, a nawet dłużej.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik obsługi kończy w tym roku kalendarzowym 67 lat. Czy dyrektor jest zobligowany do rozwiązania z tym pracownikiem stosunku pracy?

czytaj więcej »

Propozycje zmian w Karcie Nauczyciela wydają się nie mieć końca. Ostatnie z nich wywołują coraz większe obawy wśród nauczycieli. Trwają bowiem rozmowy na temat zmian w Karcie Nauczyciela, które mogą przyczynić się do ograniczenia wielu przywilejów nauczycielskich. Planowane jest m.in. zmniejszenie wymiaru urlopu wypoczynkowego nawet o połowę. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w ramach tzw. godzin karcianych można prowadzić pomoc psychologiczno-pedagogiczną, np. zajęcia odpowiadające zainteresowaniom uczniów, praca z uczniem zdolnym?

czytaj więcej »

W dziale „Dokumenty” piszemy o tym, jak zgodnie z prawem przyznawać nauczycielom dodatek motywacyjny. Tymczasem w praktyce istnieje wiele utrwalonych procedur przyznawania tego dodatku, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Sprawdź, jak uniknąć błędów przy przyznawaniu dodatków motywacyjnych i jak przyznawać dodatki zgodnie z przepisami – wskazówki znajdziesz poniżej.

czytaj więcej »

Wbrew przekonaniu niektórych nauczycieli, nie każdemu z nich należy się dodatek motywacyjny. Faktem jednak jest, że w wielu placówkach oświatowych dodatek ten przyznawany praktycznie wszystkim nauczycielom w podobnej wysokości. Tymczasem zasady przyznawania dodatku powinny uwzględniać zaangażowanie nauczycieli w pracy i osiąganie w niej szczególnych osiągnięć. Dopiero wtedy dodatek motywacyjny spełnia swoją funkcję, jaką jest motywacja. O tym, jak przyznawać dodatek motywacyjny, aby spełniał swoją rolę, przeczytasz dalej.

czytaj więcej »

Posłowie SLD zgłosili projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach kompensacyjnych nauczycieli, która poszerzyłaby krąg osób uprawnionych do tych świadczeń. Projekt ten jednak został odrzucony podczas wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy akt nadania stopnia awansu zawodowego musi mieć uzasadnienie? Co powinno takie uzasadnienie zawierać?

czytaj więcej »

Pytanie: Jaki rodzaj umowy należy zawrzeć z nauczycielem, który nie posiada pełnych kwalifikacji do nauczania danego przedmiotu, a kurator wyraził zgodę na zatrudnienie nauczyciela wskazując, że do celów płacowych należy traktować go jak nauczyciela stażystę? Czy należy go zatrudnić na podstawie Karty Nauczyciela czy Kodeksu pracy?

czytaj więcej »

Nauczyciel, któremu dyrektor gimnazjum wypowiedział stosunek pracy z końcem roku szkolnego, dowołał się od wypowiedzenia do sądu pracy. W związku z tym dyrektor wstrzymał się z wydaniem nauczycielowi świadectwa pracy do czasu rozstrzygnięcia odwołania przez sąd. Czy działanie dyrektora było prawidłowe?

czytaj więcej »

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty z Konstytucją. Zdaniem Rzecznika, obecna regulacja pozwala na dowolne ustalenie przez MEN w rozporządzeniu całokształtu zasad rekrutacji do szkół publicznych, nie wskazując żadnych wytycznych dotyczących treści rozporządzenia, przez co jest niekonstytucyjna. W konsekwencji, dzieci które nie spełniają uwzględnionych w rozporządzeniu wymogów, mają mniejsze szanse na przyjęcie do przedszkola publicznego, często oznacza to dla nich brak możliwości skorzystania z nauki i opieki w jakimkolwiek publicznym przedszkolu na terenie gminy, w której mieszkają.

czytaj więcej »

Przy okazji ostatniego spotkania w MEN dotyczącego urlopów wypoczynkowych nauczycieli dyskutowano także nad uprawnieniami do urlopu dla poratowania zdrowia. Na poprzednim spotkaniu w tej sprawie osiągnięto porozumienie co do tego, żeby o urlopie zdrowotnym decydował lekarz medycyny pracy, a nie rodzinny - jak jest obecnie. Kolejnym pomysłem jest zastąpienie urlopu zdrowotnego świadczeniem rentowym.

czytaj więcej »

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2013 r. Kwota bazowa dla nauczycieli nie ulega zmianie, co oznacza, że w 2013 r. nie będzie podwyżek dla nauczycieli.

czytaj więcej »

wiper-pixel