WYDANIE ONLINE

Nie wszystko podczas trwania stażu na stopień awansu zawodowego musi ułożyć się zgodnie z planem. Błędy po stronie nauczyciela, ale także dyrektora mogą skomplikować awans nauczyciela, a z kolei dłuższe nieobecności w pracy - znacznie go przedłużyć. Zmiana miejsca pracy i wymiaru zatrudnienia także może mieć wpływ na ścieżkę awansu nauczyciela

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel złożył wniosek o dofinansowanie z ZFŚS wyjazdu dziecka na tzw. zieloną szkołę. Nauczyciel ten zatrudniony jest jeszcze w innej szkole, która jest dla niego głównym miejscem pracy. Czy możemy zażądać od niego zaświadczenia z drugiej szkoły o nieudzieleniu dofinansowania do wyjazdu dziecka i na tej podstawie wypłacić dofinansowanie? Czy nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje dofinansowanie z każdej ze szkół?

czytaj więcej »

Pytanie: Według naszego regulaminu wynagradzania nie wliczamy do podstawy L4 dodatku funkcyjnego pracownika administracji, ale wliczamy z kolei składniki wynagrodzenia, przysługujące za okresy roczne, w wysokości stanowiącej 1/12 kwoty wypłaconej pracownikowi za rok poprzedzający miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, chodzi tu konkretnie o trzynastą pensję. Czy skoro nie wlicza się do podstawy L4 dodatku funkcyjnego, czy 1/12 trzynastej pensji, braną do podstawy chorobowego, należy również pomniejszyć o dodatek funkcyjny?

czytaj więcej »

W czerwcu i wrześniu zaczynają obowiązywać zmiany w nadzorze pedagogicznym. Nowy nadzór stanie się bardziej elastyczny – ewaluacja wewnętrzna będzie obejmować tylko istotne zagadnienia, zaś ewaluacja problemowa nie będzie już podzielona na obszary. Zmienione przepisy jasno określają kogo należy poinformować o wnioskach i wynikach ewaluacji oraz wprowadzają obowiązek uzgodnienia przebiegu ewaluacji zewnętrznej z dyrektorem szkoły. Ponadto rada rodziców, samorząd uczniowski i rada szkoły będzie miała wgląd w raport z ewaluacji.

czytaj więcej »

Obliczanie wymiaru urlopu niepełnoetatowca i udzielanie go wymaga wykonania dodatkowych obliczeń - szczególnie, gdy pracownik każdego dnia ma inny wymiar czasu pracy, albo pracuje tylko w niektóre dni tygodnia. Trzeba wówczas pamiętać zarówno o zaokrąglaniu niepełnych dni jak i o udzielaniu urlopu tylko na dni pracy pracownika.

czytaj więcej »

Pensja i świadczenie urlopowe z ZFŚS oraz dofinansowanie do wypoczynku z tego funduszu – razem nawet kilka tysięcy złotych - może dostać każdy nauczyciel na wakacje. Pracownicy niepedagogiczni dostaną mniej, bo nie mają prawa do świadczenia urlopowego. Mogą za to dostać dofinansowanie nie tylko do własnego wypoczynku, ale także do wakacji swoich dzieci i innych członków rodziny. Jednak i tu nie ma równości – każdy może bowiem dostać inne dofinansowanie, w zależności od dochodu na osobę w rodzinie i sytuacji socjalnej.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel otrzymał negatywną ocenę pracy w dniu 29 kwietnia 2013 r. Na pewno będzie się odwoływał. Jak liczyć termin wynikający z art. 23 ust. 2 pkt 5 Karty Nauczyciela – od daty mojej oceny czy oceny zespołu oceniającego?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel w grudniu 2012 roku zdał egzamin na nauczyciela mianowanego. Spełnia wszystkie warunki do przekształcenia umowy o pracę na czas nieokreślony w akt mianowania z dniem 1 stycznia 2013 r. Ponieważ zaniedbano formę pisemną w tej sprawie, proszę o informację, jaką datę powinien mieć dokument potwierdzający zmianę zatrudnienia – 1 stycznia 2013 czy bieżącą?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak sprecyzować w informacji o warunkach zatrudnienia warunki dla pracownicy, która zostanie zatrudniona na stanowisku sprzątaczki – na 0,7 etatu w zastępstwie za nieobecną pracownicę.

czytaj więcej »

Pytanie: Kierownikowi gospodarczemu powierzono dodatkowo obowiązki kasjera. Za pełnienie dodatkowych zadań chcemy przyznać dodatek specjalny. W jaki sposób tego dokonać? Czy powierzenie zadań można wpisać do zakresu obowiązków pracownika z adnotacją, że są to zadania dodatkowe, za które przyznany został dodatek specjalny?  W jaki sposób będzie kierownik gospodarczy ponosił odpowiedzialność za ewentualne nieprawidłowości na stanowisku kasjera? 

czytaj więcej »

Pytanie: Z uwagi na zmiany organizacyjne dotyczące zmniejszenia liczby oddziałów i zmiany planu nauczania nie będę w stanie w kolejnym roku szkolnym zapewnić pełnego etatu nauczycielce zatrudnionej poprzez mianowanie. Nauczycielka jest w wieku przedemerytalnym – obejmuje ją ochrona przedemerytalna. Czy istnieje prawna procedura rozwiązania tego problemu?

czytaj więcej »

Pytanie: W placówce wypłacane jest dofinansowanie do wypoczynku uwarunkowane wykorzystaniem 14-dniowego urlopu. W czerwcu zmarł pracownik. Małżonka zmarłego otrzymała ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za 16 dni. Czy można wypłacić małżonce wynagrodzenie urlopowe? Zaznaczam, że regulamin ZFŚS obowiązujący w placówce nie posiada żadnego zapisu na ten temat. Przy jego opracowywaniu nie pomyślano o takim ewentualnym zdarzeniu.

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z tym, że w uchwale rady gminy dotyczącej regulaminu wynagradzania nie określono szczegółowo wypłaty za godziny ponadwymiarowe za dni, w które odbywają się egzaminy gimnazjalne – mamy pytanie, czy nauczycielom, którzy w tych dniach pracowali przy obsłudze egzaminów należy się wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

czytaj więcej »

Pytanie: W szkole zatrudniona jest sprzątaczka na 0,7 etatu – umowa na czas nieokreślony. Czy istnieje możliwość jednoczesnego jej zatrudnienia na czas nieobecności pomocy kuchennej w naszej szkole? Jeśli tak, to proszę podać, w jakim wymiarze.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielowi biorącemu udział w szkoleniu organizowanym przez OKE w czasie pracy przysługuje dzień wolny i na jakich zasadach?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel był zatrudniony do końca czerwca. W szkole do końca maja były zbierane wnioski o dofinansowanie „wczasów pod gruszą”. W związku z tym, że w czasie wakacji nauczyciel nie będzie miał urlopu, został poinformowany, iż nie może się ubiegać o dofinansowanie wczasów. Czy po ustaniu zatrudnienia może się zwrócić o dofinansowanie, gdyż uważa, że został wprowadzony w błąd o niemożliwości złożenia wniosku w maju?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica ma zawartą ze szkołą umowę o pracę na czas określony, tj. od 1 września 2012 r. do 26 lipca 2013 r. W dniu 6 kwietnia 2013 r. urodziła dziecko. Na jaki okres należy udzielić pracownicy urlopu macierzyńskiego? Czy do dnia zakończenia umowy o pracę, czy na okres 20 tygodni, tj. do 24 sierpnia 2013 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownikowi sezonowemu zatrudnionemu w przedszkolu w okresie grzewczym (palacz c.o.) należy się dofinansowanie do wypoczynku, skoro za niewykorzystany urlop otrzymał ekwiwalent?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel, który wniósł odwołanie od otrzymanej oceny pracy, może przystąpić do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony przez mianowanie ma ograniczony wymiar etatu do 16/18 w roku szkolnym 2012/2013. Czy może starać się o urlop dla poratowania zdrowia od 1 września 2013 r.? W związku z reorganizacją szkoły grozi mu wypowiedzenie z art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela.

czytaj więcej »

W przypadku korzystania przez nauczyciela z urlopu bezpłatnego w trakcie miesiąca z kolejnego wynagrodzenia należy odliczyć pensję za dni przebywania na tym urlopie. Podstawą obliczenia wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, w którym nauczyciel był nieobecny w pracy z powodu urlopu bezpłatnego, jest liczba godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu oraz liczba godzin nieobecności nauczyciela.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka jest zatrudniona w wymiarze 4/18, prowadzi lekcje tylko jeden dzień w tygodniu w czwartki. W okresie od 28 marca do 15 kwietnia 2013 r. przebywała w sanatorium. Złożyła wniosek o urlop bezpłatny w dniu 4 i 11 kwietnia 2013 r., czyli w te dni, które ma zajęcia. Czy taki wniosek jest dobry, czy nie powinna złożyć wniosku na cały okres, kiedy przebywała w sanatorium albo chociaż od 4 do 11 kwietnia 2013 r.?

czytaj więcej »

Opis sytuacji: Kontrola przeprowadzona w szkolnej bibliotece zarzucił dyrektorowi, że w niewłaściwy sposób ewidencjonowane są zbiory biblioteczne. Chodziło o częstotliwość przeprowadzania skontrum. Biblioteka przeprowadzała inwentaryzację raz na 5 lat. Jakie wnioski płyną z tego dla innych bibliotek?

czytaj więcej »

W związku z biernością resortu edukacji, posłowie Solidarnej Polski zaproponowali ustawowe uregulowanie pensum nauczycieli pedagogów i psychologów szkolnych na poziomie 20 godzin tygodniowo - do sejmu wpłynął projekt zmieniający Kartę Nauczyciela. Planowane zmiany nie obejmą jednak m.in. nauczycieli logopedów, dla których wciąż wymiar pensum miałby ustalać organ prowadzący.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor szkoły powinien poinformować organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny (np. podczas sporządzania aneksu do projektu organizacyjnego) o tym, że nauczyciel złożył wniosek o rozpoczęcie stażu?

czytaj więcej »

W sezonie letnim szkoła świeci pustkami. Nie tylko nauczyciele korzystają wówczas z odpoczynku, ale i pracownicy niepedagogiczni zwykle w tym okresie biorą urlopy. Tyle że w ich przypadku urlop należy wyliczyć dla każdego pracownika osobno, a udziela się go tylko na dni pracy. To tylko niektóre sytuacje, z którymi trzeba się zmierzyć. Przypominamy, jak prawidłowo ustalić wymiar należnego pracowniom urlopu i jak go udzielać.

czytaj więcej »

wiper-pixel