WYDANIE ONLINE

Nauczyciel zatrudniony w ramach pełnego etatu może dodatkowo zarobić, realizując godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa. Prowadzi je w ramach dotychczasowego lub innego pensum. Wówczas o wysokości stawki za godzinę takiej pracy decyduje organ prowadzący. W większości przypadków nauczyciel dostanie wynagrodzenie tylko za zrealizowane godziny.

czytaj więcej »

W tym roku kontrole inspekcji pracy nie ominą także szkół i placówek oświatowych. Inspektorzy nie będą jednak sprawdzać dokumentacji pracowniczej, ale tym razem skupią się na działalności socjalnej. Sprawdzą, czy jest ona prowadzona zgodnie z przepisami i czy placówka nie narusza podstawowych zasadach związanych z gospodarowaniem ZFŚS.

czytaj więcej »

Do tej pory, w zależności od szkoły, nauczyciel po stanie nieczynnym otrzymywał ekwiwalent za 10 lub 6 dni urlopu, albo nie otrzymywał go wcale. W placówkach nieferyjnych zasady są jasne – ekwiwalent należy się za 2 miesiące zatrudnienia. Taką sama zasadę w stosunku do szkół feryjnych radzi zastosować Ministerstwo Edukacji Narodowej.

czytaj więcej »

3 dni wolnego od zajęć dydaktycznych mają uczniowie uczęszczający na rekolekcje wielkopostne. Dla nauczycieli są to jednak zwykłe dni pracy w czasie których będą sprawowali opiekę nad uczniami lub wykonywali inne zadania zlecone przez dyrektora.

czytaj więcej »

Nie zawsze o zatrudnieniu nauczyciela na podstawie mianowania decyduje dyrektor szkoły. Umowa o pracę z mocy prawa może się bowiem przekształcić w mianowanie i to bez zgody dyrektora. Jego zadaniem jest jedynie potwierdzenie tego faktu na piśmie, ale nawet zaniedbanie tego obowiązku nie zablokuje przekształcenia stosunku pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel jest na ścieżce awansu zawodowego i w tym czasie trwa dyscyplinarne postępowanie wyjaśniające. Jeżeli na nauczyciela zostanie nałożona kara nagany, czy ta nagana ma wpływ na jego awans zawodowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka poinformowała dyrekcję, że w maju ze względu na operację nie będzie w tym czasie w szkole. Czy zatrudnienie w jej miejsce na podstawie umowy na czas określony nauczyciela wymaga wprowadzenia zmian do arkusza organizacyjnego szkoły?

czytaj więcej »

Pytanie: Dnia 1 września 2014 r. szkoła przenosi siedzibę do nowego budynku w tej samej miejscowości, na tej samej ulicy, tylko pod inny numer. Przeniesieniu ulegnie zarówno majątek, jak i cały zatrudniony personel. Czy należy wypowiedzieć dotychczasowe umowy o pracę, czy wystarczą porozumienia zmieniające warunki pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Jestem w trakcie zmiany regulaminu ZFŚS. Czy w regulaminie musi znaleźć się zapis o tym, że pracodawca uzgadnia plan rzeczowo-finansowy opracowany na każdy rok ze związkami zawodowymi i raz w roku przedstawia sprawozdanie z realizacji wydatków? Czy taki zapis może w regulaminie być ale nie musi. W placówce, którą kieruję jest tylko 1 osoba należąca do ZNP. Odział ZNP jest tylko jeden w powiecie.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel mianowany chorował 182 dni i przeszedł na świadczenie rehabilitacyjne, które kończy mu się w marcu. Czy po tym świadczeniu może bezpośrednio otrzymać urlop zdrowotny? Spełnia wszystkie wymogi.

czytaj więcej »

Pytanie: Godziny karciane nauczyciela są na stałe wpisane do planu zajęć szkoły, np. kółko matematyczne w każdy wtorek. Czy jeżeli tego dnia przypada dzień wolny od pracy, nauczyciel powinien tę godzinę odpracować?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony w placówce feryjnej, która jest jego podstawowym miejscem pracy, na stanowisku nauczyciela religii i informatyki. 1/2 etatu uzupełnia w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Czy nauczyciel ten ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przysługującym nauczycielom szkół feryjnych, czyli w okresie ferii zimowych i w okresie ferii letnich?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel otrzymuje dodatek motywacyjny od września do grudnia w kwocie 100,00 zł, a od stycznia do sierpnia w wysokości 200,00 zł. W jakiej wysokości wliczyć ten dodatek do wynagrodzenia urlopowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka zatrudniona na podstawie mianowania blisko rok temu została zwolniona z pracy i otrzymała odprawę. Teraz sąd pracy przywrócił ją do pracy. Czy ma obowiązek zwrócenia odprawy?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka od 1 września 1996 r. do 31 sierpnia 1997 r. była zatrudniona w wymiarze 5/18 etatu, następnie od 1 września 1998 r. do 31 sierpnia 1999 r. w wymiarze 6/18 etatu. W pozostałych okresach (jest zatrudniona do tej pory) była zatrudniona w wymiarze większym niż połowa etatu. Okresy zatrudnienia poniżej połowy etatu nie zostały zaliczone do stażu pracy. Czy do nagrody jubileuszowej powinno się liczyć okres pracy w wymiarze mniejszym niż połowa etatu?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy lista obecności musi zawierać godziny przyjścia i wyjścia pracownika zgodnie z aktualnym stanem prawnym?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak uniknąć płacenia za przerwę w pracy pracownika, który ma ustalony czas pracy od 7.00 do 13.30 i od 17.30 do 20.00? Czy na wniosek pracownika można ustalić mu indywidualny czas pracy?

czytaj więcej »

Zgodna z przepisami działalność socjalna powinna opierać się na 3 prostych zasadach. Ich stosowanie usprawni podejmowanie decyzji socjalnych i pozwoli uniknąć negatywnej oceny, podczas tegorocznych kontroli inspekcji pracy.

czytaj więcej »

Pracownica, według dokumentów zawartych w teczce akt osobowych, jest zatrudniona od 10 listopada 1988 r. (zaliczenie okresów pracy, zaszeregowanie). Niestety, w teczce akt osobowych brakuje jakiejkolwiek umowy o pracę. Dyrektor przyjmujący pracownika do pracy już nie pracuje. Jak ma postąpić w takiej sytuacji obecny dyrektor placówki?

czytaj więcej »

wiper-pixel