WYDANIE ONLINE

Poza nauczycielami mianowanymi, osobami przebywającymi na zwolnieniu lekarskim, urlopie zdrowotnym, czy korzystającymi z uprawnień rodzicielskich, szczególną ochroną objęty jest nauczyciel związkowiec. Dyrektor ma niewielkie możliwości zwolnienia go z pracy, z kolei zmiana warunków zatrudnienia naraża go na dodatkowe koszty. Orzecznictwo pokazuje jednak, że decyzje kadrowe wobec takiego nauczyciela nie zawsze są skazane na niepowodzenie.

czytaj więcej »

Im więcej składników nauczycielskiej pensji można uwzględnić przy ustalaniu tzw. średnich wynagrodzeń, tym mniejsze dodatki uzupełniające muszą wypłacać nauczycielom samorządy. Do średniej pensji wlicza się aż 20 składników, ale pomija np. środki na doskonalenie zawodowe oraz wypłacony w poprzednim roku dodatek uzupełniający.

czytaj więcej »

Zdarza się, że do szkoły docierają anonimowe skargi, najczęściej na nauczycieli. Nie wiem, czy piszą je rodzice, czy uczniowie, czy może współpracownicy. Czy muszę reagować na takie skargi?

czytaj więcej »

Aby zgodnie z prawem zwolnić nauczyciela, trzeba sięgnąć nie tylko do Karty Nauczyciela ale także wielu innych aktów prawnych i orzecznictwa. Tymczasem wystarczy przeanalizować decyzję kadrową wobec nauczyciela w oparciu o poniższe tabele, by móc ustalić czy zamierzona wobec niego decyzja kadrowa jest zgodna z prawem.

czytaj więcej »

Coraz większa liczba nauczycieli odwołuje się od wypowiedzeń stosunków pracy, a sądy bardzo wnikliwie sprawdzają, czy decyzja kadrowa dyrektora wobec danego nauczyciela była uzasadniona. Wybór nauczyciela do zwolnienia musi być zatem oparty o obiektywne i rzeczywiste kryteria oraz uzasadniony sytuacją danej placówki. Najskuteczniejsze z nich przedstawia ten artykuł.

czytaj więcej »

5 lat szkolnych trwa kadencja dyrektora szkoły. Gdy jednak rozpoczyna się w trakcie roku szkolnego, to z końcem tego roku mija już pierwszy rok kadencji, nawet jeżeli dyrektor pełni swoją funkcję od kilku tygodni czy miesięcy. W rezultacie dyrektor wybrany w trakcie roku pełni swoją funkcję krócej, niż gdyby został powołany z dniem 1 września.

czytaj więcej »

Pracownik samorządowy zatrudniony w szkole nie będzie musiał wskazywać podstawowego miejsca pracy w celu naliczenia dodatku stażowego. Po zmianie przepisów pracownik zatrudniony jednocześnie w kilku jednostkach do stażu pracy będzie miał wliczony tylko jeden z okresów zatrudnienia.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy etat nauczyciela wspomagającego w klasie integracyjnej może być podzielony na dwóch lub na trzech nauczycieli? W chwili obecnej ta klasa ma 19 godzin wspomagania i zajęcia te prowadzi jeden nauczyciel.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik złożył kserokopię zawiadomienia o skierowaniu na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS. Czy dla usprawiedliwienia nieobecności wystarczy złożenie po powrocie L4 za okres nieobecności, czy w trakcie przebywania w sanatorium ośrodek uzdrowiskowy musi wysłać do szkoły zawiadomienie o przebywaniu pracownika w sanatorium?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można uznać za wypadek w pracy fakt zatrucia się podczas sprzątania pomieszczenia w trakcie malowania? Pracownica (sprzątaczka) przebywa na zwolnieniu lekarskim z powodu zatrucia oparami z farb olejnych (jak stwierdził lekarz pierwszego kontaktu). Po powrocie ze zwolnienia pracownica chce dochodzić odszkodowania z tytułu zatrucia.

czytaj więcej »

Pytanie: Wicedyrektor ds. przedszkola w zespole szkół realizuje pensum 15/25 godzin tygodniowo. Czy w związku z tym, oprócz dodatku funkcyjnego i motywacyjnego, należy wypłacać również dodatek za wychowawstwo?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka przeszła na emeryturę, ale w szkole została jej do spłacenia pożyczka mieszkaniowa z ZFŚS. Od października jej nie spłaca. W szkole zatrudnionych było dwóch poręczycieli, z tym że jeden zmarł. Od kogo można egzekwować zaległe raty pożyczki wraz z odsetkami? Kwota zaległości nie jest duża, bo to 350 zł.

czytaj więcej »

Pytanie: Kto z ZNP pisze opinię na temat pracy dyrektora, w sytuacji gdy kończy się jego kadencja i złożone zostały dokumenty do organu prowadzącego o jej przedłużenie? Czy członkowie Ogniska ZNP działającego w szkole mają jakikolwiek wpływ na treść opinii dotyczącej pracy dyrektora szkoły?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel posiada 10-letni okres pracy w szkole podstawowej z bardzo dobrą oceną swojej pracy (lata pracy 1985–1995). Na podstawie poprzednich przepisów otrzymał akt mianowania (1990 rok), nie posiada takiego aktu w rozumieniu przepisów, które weszły w 2000 roku, ponieważ miał przerwę w pracy (od 1995 do 2013 roku). W tym czasie uzupełnił swoje wykształcenie, uzyskując stopień magistra. Czy na podstawie przedstawionych dokumentów oraz oceny pracy nauczyciela z poprzedniej pracy (lata 1985–1995) dyrektor może uznać, że nauczyciel ma znaczący dorobek zawodowy, i nadać mu w dniu zatrudnienia stopień nauczyciela kontraktowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel języka angielskiego (magister filologii) musi mieć ukończony kurs oligofrenopedagogiki, aby uczyć języka angielskiego w szkole specjalnej?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel wyjeżdża na tydzień za granicę w ramach projektu realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia. Jak usprawiedliwić jego nieobecność?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel od 18 marca 2014 r. korzysta z urlopu uzupełniającego za rok szkolny 2012/2013. Czy do podstawy wynagrodzenia urlopowego należy wliczyć średnią z godzin ponadwymiarowych za rok szkolny 2012/2013, czy za okres od września 2013 roku do lutego 2014 roku?

czytaj więcej »

wiper-pixel