Zwolnienie lekarskie nie uchroni nauczyciela przed zwolnieniem z pracy z powodu orzeczenia o niezdolności do pracy

Pytanie: Czy nauczyciel uniknie zwolnienia z pracy z powodu niezdolności do pracy na stanowisku nauczyciela, jeżeli przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim?

Zmiana regulaminu wynagradzania nauczycieli nie zawsze wymaga wprowadzenia zmian do umów o pracę i aktów mianowania

Pytanie: Wprowadziliśmy nowy regulamin wynagradzania nauczyciela, którego zapisy są mniej korzystne dla nauczycieli. Czy w związku z tym należy podpisać z nauczycielami porozumienia zmieniające warunki pracy lub wypowiedzieć im warunki płacy?

Zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji na podstawie umowy o pracę na czas określony

Pytanie: Jaki rodzaj umowy należy zawrzeć z nauczycielem, który nie posiada pełnych kwalifikacji do nauczania danego przedmiotu, a kurator wyraził zgodę na zatrudnienie nauczyciela wskazując, że do celów płacowych należy traktować go jak nauczyciela stażystę? Czy należy go zatrudnić na podstawie Karty Nauczyciela czy Kodeksu pracy?

Z nauczycielem zatrudnionym w dwóch szkołach można podpisać umowę o zakazie konkurencji

Pytanie: Nauczyciel pracuje w naszej szkole na czas nieokreślony, a w drugiej szkole - konkurencyjnej - na umowę zlecenia. Czy mogę wprowadzić do umowy o pracę klauzulę o zakazie konkurencji? Z jakimi kosztami będzie się to wiązało?  

Wicedyrektora szkoły obowiązuje 40 godzinny tydzień pracy

Pytanie: Wicedyrektor jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, lecz korzysta ze zniżki pensum do 3/18. Ile czasu powinien wicedyrektor przebywać w szkole?

W 2012 r. 77 dni urlopu wypoczynkowego. W następnych latach o połowę mniej?

Propozycje zmian w Karcie Nauczyciela wydają się nie mieć końca. Ostatnie z nich wywołują coraz większe obawy wśród nauczycieli. Trwają bowiem rozmowy na temat zmian w Karcie Nauczyciela, które mogą przyczynić się do ograniczenia wielu przywilejów nauczycielskich. Planowane jest m.in. zmniejszenie wymiaru urlopu wypoczynkowego nawet o połowę. Sprawdź szczegóły.

Świadectwo pracy wydaje się w dniu rozwiązania stosunku pracy, nawet gdy pracownik odwołał się do sądu pracy

Nauczyciel, któremu dyrektor gimnazjum wypowiedział stosunek pracy z końcem roku szkolnego, dowołał się od wypowiedzenia do sądu pracy. W związku z tym dyrektor wstrzymał się z wydaniem nauczycielowi świadectwa pracy do czasu rozstrzygnięcia odwołania przez sąd. Czy działanie dyrektora było prawidłowe?

Świadczenie rentowe zamiast urlopu dla poratowania zdrowia?

Przy okazji ostatniego spotkania w MEN dotyczącego urlopów wypoczynkowych nauczycieli dyskutowano także nad uprawnieniami do urlopu dla poratowania zdrowia. Na poprzednim spotkaniu w tej sprawie osiągnięto porozumienie co do tego, żeby o urlopie zdrowotnym decydował lekarz medycyny pracy, a nie rodzinny - jak jest obecnie. Kolejnym pomysłem jest zastąpienie urlopu zdrowotnego świadczeniem rentowym.