Wykaz odzieży roboczej i obuwia roboczego w placówkach oświatowych

Stawki ekwiwalentu za zakup odzieży i obuwia roboczego przez nauczycieli i pracowników niepedagogicznych powinny być dostosowane do ich cen rynkowych. Dlatego w regulaminie pracy nie należy z góry określać, ile dyrektor zwróci za dresy, ile za obuwie sportowe, a ile za fartuch i rękawice dla pracownika.

Świadczenie kompensacyjne także po samoistnym rozwiązaniu umowy terminowej

Prawo do świadczenia kompensacyjnego mają nie tylko nauczyciele, którzy z własnej inicjatywy rozwiązali stosunek pracy zawarty ze szkołą, ale także ci, których stosunek pracy ustał na skutek upływu czasu, na jaki została zawarta ich umowa o pracę. Tak wynika z uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 27 kwietnia 2016 r.

Sposób zmiany stanowiska i miejsca pracy zależy od formy zatrudnienia nauczyciela

Rozwiązaniem problemu braku wystarczającej liczby godzin dla nauczyciela może być przeniesienie go na inne stanowisko pracy lub do innej szkoły. Można to zrobić za zgodą lub na wniosek nauczyciela albo na podstawie decyzji organu prowadzącego. Natomiast zmiana stanowiska pracy na inne o tym samym wymiarze pensum nie uruchamia procedur z art. 18 ani 19 Karty Nauczyciela i może nastąpić na podstawie polecenia służbowego dyrektora.