AKS 103

Zwolnienie lekarskie może być kontrolowane na trzy sposoby

Pracodawca albo ZUS mogą sprawdzić, co pracownik robi w trakcie zwolnienia lekarskiego. Kontroli można poddać samo zwolnienie. Jeśli zostanie wykryta nieprawidłowość, może skończyć się to dla pracownika nie tylko utratą wynagrodzenia albo zasiłku chorobowego, ale również wypowiedzeniem umowy, a nawet rozwiązaniem jej w trybie dyscyplinarnym.

SKS 29

Kontrola dokumentacji kadrowo-płacowej przed nowym rokiem szkolnym

Szkoły i placówki oświatowe poddane są szczególnemu nadzorowi w kwestii wydatków pochodzących ze środków publicznych. Dlatego każda wypłata – w tym także ta dokonywana na rzecz pracownika – powinna mieć swoje źródło nie tylko w przepisach prawa, ale także odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej prawo danej osoby do określonego świadczenia i zgodność wypłaty z przepisami prawa. Zbliżające się wakacje to dobry czas na kontrolę dokumentacji kadrowo-płacowej i wprowadzenie niezbędnych korekt przed nowym rokiem szkolnym.

SKS 28

ZBYT DŁUGA UMOWA TERMINOWA SPRZED 22 LUTEGO 2016 R. – dyrektor ma 2 wyjścia

Dyrektorzy szkół, którzy przed 22 lutego 2016 r. zawarli z pracownikami bardzo długie umowy terminowe, mogą mieć problemy. Zarówno ci, którzy świadomie zawarli długie umowy, co do których wiedzieli, że będą naruszały limit, jak i ci, którzy podpisali długie umowy na tyle wcześnie, że nowelizacja Kodeksu pracy (i wprowadzone przez nią limity) nie była jeszcze uchwalona.

OBOWIĄZKOWA AKTUALIZACJA INFORMACJI O WARUNKACH ZATRUDNIENIA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH

W dniu 22 lutego 2016 r. wszyscy pracownicy zatrudnieni na zastępstwo przeszli automatycznie z 3-dniowego na 2-tygodniowy okres wypowiedzenia. Trzeba to odnotować w informacji o warunkach zatrudnienia. Natomiast w przypadku umów na czas określony trwających w tym dniu zmiana informacji będzie wymagana dopiero po kilku miesiącach. Jeśli jednak informacja odsyła do przepisów, zmiana będzie konieczna od razu.

AKS 95

Wykaz odzieży roboczej i obuwia roboczego w placówkach oświatowych

Stawki ekwiwalentu za zakup odzieży i obuwia roboczego przez nauczycieli i pracowników niepedagogicznych powinny być dostosowane do ich cen rynkowych. Dlatego w regulaminie pracy nie należy z góry określać, ile dyrektor zwróci za dresy, ile za obuwie sportowe, a ile za fartuch i rękawice dla pracownika.

AKS 94

Uprawnienia rodzicielskie po zmianie przepisów – niezbędnik kadrowy

Możliwość wykorzystania urlopu rodzicielskiego w częściach i aż do ukończenia przez dziecko 6 lat, a także przejęcia urlopu macierzyńskiego przez innego niż ojciec dziecka – członka najbliższej rodziny, zaś w przypadku urlopu wychowawczego – możliwość korzystania z niego wspólnie przez obydwoje rodziców – to najważniejsze zmiany w zasadach udzielania uprawnień rodzicielskich, o których trzeba pamiętać od tego roku. Poniżej przedstawiamy krótką ściągawkę z nowych przepisów.

AKS 93

Zwolnienie nauczyciela musi mieć oparcie w arkuszu i obiektywnych kryteriach

Mniejszy nabór na nowy rok szkolny to mniej godzin do przydziału i konieczność ograniczenia niektórym nauczycielom wymiaru zatrudnienia lub – gdy to nie wystarczy – redukcji etatów. Trzeba przy tym pamiętać, że wybór konkretnej osoby do zwolnienia musi mieć oparcie nie tylko w arkuszu organizacyjnym, ale także w obiektywnych i rzeczywistych przesłankach, które podlegają kontroli przed sądem pracy.

AKS 91

Zwolnienie indywidualne nie zawsze wymaga zgody związków zawodowych

Dyrektor szkoły zwalniając pracownika w trybie indywidualnym (wobec którego dopuszczalne jest zwolnienie grupowe) na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych, musi swoją decyzję uzgodnić ze związkami zawodowymi, o ile te reprezentują danego pracownika. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 9 grudnia 2015 r. (sygn. akt I PK 8/15).

AKS 89

Zaświadczenie z KRUS-u nie potwierdza stażu pracy na roli

Pytanie: Mam pracownika, który posiada zaświadczenie z KRUS-u, że „podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie od ... do nadal z mocy ustawy w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim jako rolnik”. Czy taki okres mam zaliczyć do zatrudnienia, a w rezultacie do wypłaty nagrody jubileuszowej, czy potrzebne są jakieś dodatkowe dokumenty potwierdzające ten okres? Dodam, że regulaminy wewnętrzne naszej placówki nie regulują tej kwestii.

Urlop w placówce nieferyjnej na dni pracy i zgodnie z rozkładem czasu pracy

Pytanie: Bardzo proszę o poradę w kwestii udzielania urlopu nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze etatu w placówce nieferyjnej.Nauczyciel pracuje na 0,85 etatu (17/20) zgodnie z grafikiem: pon. wolne (skrócony tydzień pracy w związku z art. 42c Karty Nauczyciela), wt. pięć godzin dydaktycznych, śr. pięć godzin dydaktycznych, czw. pięć godzin dydaktycznych, pt. dwie godziny dydaktyczne. Tygodniowy wymiar godzin roboczych przy obniżonym etacie wynosi 34 godziny (0,85 × 40 = 34).Jak powinnam prawidłowo udzielać urlopu temu nauczycielowi? Interpretacja Głównego Inspektora Pracy wskazuje, że urlop wypoczynkowy udzielany jest nauczycielowi w dni, które są dla niego dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, a nie z rozkładem tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych w wymiarze godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. (...) Udzielając urlopu wypoczynkowego, z puli godzinowej urlopu danego pracownika odliczamy wymiar czasu pracy, jaki miał do przepracowania w danym dniu, bez względu na liczbę godzin dydaktycznych (pensum).Czy mając na uwadze cytowaną interpretację, powinnam udzielać urlopu nauczycielowi od wtorku do piątku, odejmując z puli urlopowej 8,5 godziny roboczej (34/4 == 8,5 godziny)?