WYDANIE ONLINE

W wielu szkołach trwają już prace nad arkuszem organizacji na kolejny rok szkolny, a zatem dyrektorzy mają wstępne informacje co do liczby godzin, którą będą dysponować od września. Ta wiedza pozwala ustalić, czy w nowym roku szkolnym będzie możliwe utrzymanie obecnego stanu zatrudnienia, czy też konieczne staną się ograniczenia etatów lub wypowiedzenie niektórym nauczycielom stosunków pracy. Samo wypowiedzenie stosunku pracy nie wystarczy, aby skutecznie przeprowadzić zmiany kadrowe, ale potrzebne jest dokonanie wielu innych czynności, z którymi pracodawca musi zdążyć przed końcem maja.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Pracownik od 1 lipca 2008 r. jest na emeryturze i kontynuuje pracę. Wiek emerytalny osiągnie 5 marca 2013 r. Czy można mu wręczyć 3-miesięczne wypowiedzenia w związku z likwidacją stanowiska pracy w lutym, czy też trzeba poczekać do osiągnięcia wieku emerytalnego?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Czy nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania, któremu obniżono wymiar zatrudnienia, może odwołać się do sądu pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: W jaki sposób wolno zatrudnić w szkole nauczycieli akademickich? Na podstawie Karty Nauczyciela czy umowy cywilnoprawnej?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Czy w trakcie urlopu wychowawczego nauczyciel może skorzystać z urlopu na podratowanie zdrowia?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Pracownik administracji w trakcie okresu wypowiedzenia umowy o pracę dostarczył decyzję ZUS o przyznaniu renty. Czy w takiej sytuacji należy wypłacić pracownikowi odprawę rentową, czy odprawę w związku z rozwiązaniem umowy z przyczyn ekonomicznych.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Szkoła została przekazana w drodze umowy stowarzyszeniu. Nowy pracodawca nie tworzy ZFŚŚ. Gmina przekazała szkole prowadzonej przez stowarzyszenie saldo środków na koncie ZFŚŚ oraz należności i zobowiązania z niespłaconych pożyczek. Czy gmina w tej sytuacji ma obowiązek wskazać inną placówkę, w której będzie naliczany odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów? Czy i kto może korzystać z niewykorzystanych środków ZFŚS szkoły przekazanej?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Szkoła została przekazana w drodze umowy stowarzyszeniu. Nowy pracodawca nie tworzy ZFŚŚ. Gmina przekazała szkole prowadzonej przez stowarzyszenie saldo środków na koncie ZFŚŚ oraz należności i zobowiązania z niespłaconych pożyczek. Czy gmina w tej sytuacji ma obowiązek wskazać inną placówkę, w której będzie naliczany odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów? Czy i kto może korzystać z niewykorzystanych środków ZFŚS szkoły przekazanej?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Zatrudniamy pracownika, któremu ustaliliśmy rozkład czasu pracy: od wtorku do soboty. Czy obowiązuje nas w tej sytuacji nominalny wymiar czasu pracy ustalony na 2013 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Referent ds. płac w związku z poszerzeniem zakresu obowiązków o prowadzenie kadr pracowników niepedagogicznych chce uzupełnić swoją wiedzę na szkoleniu w piątki po południu i soboty od godz. 10.00 do 15.00 (z dojazdem 10 godzin). Czy szkolenie to, na które dyrektor wyraził zgodę i przyznał delegację, daje mu prawo do nieobecności w pracy w piątek w zwykłych godzinach jego pracy (godz. 7.00–15.00) i dnia wolnego za uczestnictwo w szkoleniu w sobotę?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Czy szkoła może wymagać od pracownika oświadczenia o dochodach za rok 2012, skoro ten stwierdził, że należy do grupy o najwyższych dochodach? Czy pracodawca może żądać podania w takim oświadczeniu dochodów z innych źródeł?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Pracownik zatrudniony jest w naszej placówce na stanowisku konserwatora w wymiarze pełnego etatu. W tym samym czasie został zatrudniony w innej szkole w wymiarze 1/2 etatu. W kwietniu nabywa prawo do nagrody jubileuszowej. Czy w tej drugiej szkole także przysługuje mu nagroda jubileuszowa?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Nauczycielka jest zatrudniona w zespole szkolno-przedszkolnym. W bieżącym roku szkolnym jej łączny etat wynosi 16/19, z czego 14/19 realizuje w szkole podstawowej, a 2/19 w przedszkolu – 1 godzina w oddziale „0” i 1 godzina w oddziale pięciolatków. Zajęcia w przedszkolu realizuje w poniedziałki i piątki (po 30 minut w oddziale „0” i 30 minut w grupie pięciolatków w każdym z tych dni). Jak prawidłowo powinien być wyliczony wymiar urlopu wypoczynkowego nauczycielki w przedszkolu? Jeśli nauczycielka korzysta z urlopu w okresie 24–31 grudnia 2012 r., ile godzin należy jej odliczyć z puli urlopowej?

czytaj więcej »

Śluby, pogrzeby, narodziny dzieci pracownika i osób mu najbliższych to okazje do skorzystania z płatnego zwolnienia od pracy w wymiarze 1 dnia lub 2 dni. Tak zwany urlop okolicznościowy przysługuje niezależnie od liczby miejsc pracy, ale też nie oznacza to, że przykładowo nauczyciel zatrudniony w dwóch szkłach będzie miał prawo do 2 zamiast 1 i 4 zamiast 2 dni wolnego. Są też takie sytuacje, w których mimo spełniania przesłanek do udzielania zwolnienia nie będzie ono przysługiwało pracownikowi. Za dni urlopu okolicznościowego przysługuje wynagrodzenie liczone jak pensja urlopowa z pewnymi jednak modyfikacjami.

czytaj więcej »

31 stycznia minął termin wypłacenia nauczycielom dodatków uzupełniającym. Jednak nie wszystkie gminy wywiązały się z tego obowiązku tłumacząc się brakiem środków. Dla nauczycieli nie jest to jednak żaden argument, bo dodatki im się należą i mają prawo dochodzić swoich prac. Od czego zacząć? Czy najpierw złożyć skargę na gminę, czy też od razu iść do sądu? Czy należną kwotę można powiększyć o odsetki?

czytaj więcej »

Z roku na rok z urlopów dla poratowania zdrowia korzysta coraz więcej nauczycieli. Można się też spodziewać, że do czasu wejścia w życie nowelizacji Karty Nauczyciela, która skraca urlop o 2 lata i zaostrza warunki do jego otrzymania, dyrektorzy zostaną zasypani wnioskami nauczycieli o urlop zdrowotny. Dopóki jednak urlop przysługuje, naturalnym jest że nauczyciele z niego korzystają. Jednak koszty 3-letnich pełnopłatnych nieobecności nauczycieli sięgają milionów złotych. Dlatego samorządy, z roku na rok są coraz bardziej obciążane kosztami Karty, po miesiącach negocjacji wywalczyły sobie oszczędności w tym zakresie. Skrócenie urlopu zdrowotnego o 2 lata i pozbawienie prawa korzystania z niego blisko połowy nauczycieli pozwoli samorządom na znaczne oszczędności, pytanie jednak czy teraz nie zaprotestują nauczyciele?

czytaj więcej »

W czasie rekolekcji nie odbywają się planowe zajęcia lekcyjne, a co za tym idzie nauczyciele nie realizują zaplanowanych godzin ponadwymiarowych. W przepisach z kolei brak jest wytycznych czy i jak płacić za takie godziny, a Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało w tej sprawie dwie przeciwstawne opinie. Z kolei samorządy, chcąc zaoszczędzić, zapisują w swoich regulaminach wynagradzania, że za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe wynagrodzenie się nie należy. Kto ma rację? Jak powinno się płacić za godziny ponadwymiarowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Czy wolno wydłużyć staż nauczycielowi stażyście?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Nauczyciel emeryt chce pracować w szkole w ramach pełnego etatu. Czy dyrektor może go zatrudnić, jednocześnie ograniczając etat innemu nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania?

czytaj więcej »

Szkolne biblioteki, które świecą pustkami z powodu niżu demograficznego będą mogły łączyć się z bibliotekami gminnymi. Połączona w ten sposób biblioteka będzie świadczyła usługi nie tylko na rzecz uczniów, ale i lokalnej społeczności. Takie rozwiązania wprowadza projekt ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego.

czytaj więcej »

Kwota bazowa na 2013 r. dla nauczycieli nie uległa zmianie w stosunku do kwoty bazowej z ubiegłego roku, co oznacza, że w 2013 r. nie będzie podwyżek dla nauczycieli.

czytaj więcej »

Nieobecność nauczyciela w pracy w okresie podejmowania przez dyrektora szkoły decyzji o redukcji zatrudnienia nie stanowi przeszkody do skutecznego wypowiedzenia mu stosunku pracy. Przeszkodą nie jest także celowe nieodebranie przesyłki od kuriera czy z poczty. Ponieważ w szkołach wypowiedzenia składa się do końca maja, warto wiedzieć, jak je skutecznie doręczyć, także wówczas gdy nauczyciel to utrudnia.

czytaj więcej »

Praca przy sprawdzianach i egzaminach? Tak, ale za dodatkowe wynagrodzenie. Z taką odpowiedzią ze strony nauczycieli spotyka się wielu dyrektorów szkół. Tymczasem udział w większości egzaminów i sprawdzianów powinien się odbywać w ramach czasu pracy i pensji, jaką nauczyciele otrzymują. Wyjątkiem jest udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego.

czytaj więcej »

Pytanie: OPIS SYTUACJI: Od nowego semestru dyrektor zespołu szkół zatrudnił nauczyciela, który posiada niezbędne kwalifikacje, z wyjątkiem przygotowania pedagogicznego. Nauczyciel aktualnie kończy studia, po których będzie posiadał przygotowanie pedagogiczne. Czy decyzja dyrektora była prawidłowa?

czytaj więcej »

wiper-pixel