WYDANIE ONLINE

Rozwiązanie stosunku pracy, przejście na emeryturę lub rentę to najczęstsze przyczyny wypłacania odpraw nauczycielom. Najwięcej z nich wypłaca się na koniec sierpnia, kiedy to z budżetów szkół znikają dziesiątki tysięcy złotych na wypłaty świadczeń dla zwalnianych nauczycieli. Niektórym zaś trzeba wypłacić podwójną odprawę, a wylicza się ją jak ekwiwalent za urlop. Terminowość i dokładność obliczeń to zasady, których bezwzględnie trzeba przestrzegać, rozliczając się z nauczycielem kończącym pracę w szkole.

czytaj więcej »

Dyrektor gimnazjum drugi rok z rzędu zatrudnił nauczyciela mianowanego na czas określony, ponieważ nie wie, czy od następnego roku szkolnego będzie w szkole aż tyle dzieci, by miał zapewniony cały etat. Nauczyciel uważa jednak, że powinien być zatrudniony na podstawie mianowania. Kto ma rację?

czytaj więcej »

Pytanie: Co powinno zawierać pismo przekazujące teczkę akt osobowych nauczyciela, który zostaje przeniesiony do innej szkoły w ramach art. 18 ust. 4 Karty Nauczyciela?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wraca z urlopu dla poratowania zdrowia z końcem kwietnia. Czy mogę przenieść go na stanowisko wychowawcy świetlicy na 18 godzin, by nauczyciel, który obecnie uczy tę klasę, mógł prowadzić ją do końca roku szkolnego?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel przebywał na zwolnieniu lekarskim od 17 czerwca 2013 r. do 29 lipca 2013 r. W związku z tym, że niezdolność do pracy jest dłuższa niż 30 dni, musi być wysłany na badania kontrolne. Czy powinien wykonać te badania kontrolne zaraz po zakończeniu zwolnienia lekarskiego, czyli 30 lipca 2013 r., czy dopiero 1 września 2013 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel dostarczył świadectwo pracy z adnotacją o urlopie bezpłatnym w okresie od 1 października 1974 do 15 sierpnia 1978 r., udzielonym na podstawie art. 59 ust 1 ustawy z 27 kwietnia 1972 r. – Karta praw i obowiązków nauczyciela. Czy okres ten wlicza się do stażu pracy uprawniającego do dodatku stażowego i nagrody jubileuszowej nauczyciela?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik nie zgłosił się do pracy od kilku dni, nie ma z nim możliwości kontaktowania się. Czy w takiej sytuacji można pracownika zwolnić dyscyplinarnie?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pisma i wezwania od komorników sądowych dotyczących pracowników szkoły należy przechowywać w aktach osobowych tego pracownika? Czy jednak trzeba prowadzić zupełnie osobną teczkę z tego typu sprawami, np. w księgowości?

czytaj więcej »

W sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o systemie oświaty wprowadzającą obowiązkową naukę dla sześciolatków. Wbrew obawom, objęcie tych dzieci obowiązkiem szkolnym, nie zwiększy ilości oddziałów w szkołach ani nie spowoduje konieczności wprowadzenia zmianowości w szkołach.

czytaj więcej »

Pytanie: Organ prowadzący przeprowadził w szkole kontrolę doraźną za okres ostatnich dwóch lat. Otrzymaliśmy protokół pokontrolny, w którym wykazano niedopełnienie obowiązków pracowniczych przez głównego księgowego. Czy można ukarać pracownika naganą za niedopełnienie obowiązków służbowych? Czy wolno zastosować zamiast nagany karę pieniężną?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniliśmy pracownika na okres 6 miesięcy. Przez pierwsze 3 miesiące w wymiarze 23/40, a przed kolejne 3 miesiące w wymiarze 1/2 etatu. Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi?

czytaj więcej »

Pytanie: Gdzie należy przechowywać dokumenty dotyczące np. udzielenia pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS? Czy któryś z dokumentów (umowa pożyczki, wniosek, poręczenie spłaty) powinny znajdować się w aktach osobowych pracownika, czy też w całkiem osobnej teczce?

czytaj więcej »

Do poselskiego projektu zmian w Karcie Nauczyciela wprowadzono także 20-godzinne pensum dla logopedów. MEN jednak nadal nie widzi potrzeby, by regulować pensum specjalistów w ustawie i chce, by o wymiarze obowiązkowych godzin decydowały samorządy. Resort edukacji zdaje się nie dostrzegać, że nauczyciele zatrudnieni na pełen etat, za takie samo wynagrodzenie, realizują od 20 do 40 godzi pensum tygodniowo, w zależności od regionu kraju.

czytaj więcej »

Minister Finansów nalega na ujednolicenie zasad naliczania odpisów na ZFŚS w szkole. Widzi on w tej zmianie oszczędności rzędu 1,1 mld zł. Nie dostrzega jednak, że musiałoby to się wiązać z likwidacją lub ograniczeniem wysokości świadczenia urlopowego dla nauczycieli. Resort edukacji nie zgadza się na zmianę Karty Nauczyciela w tym zakresie.

czytaj więcej »

Przy podjęciu nowej pracy, upływie ważności poprzednich badań lub po dłuższej chorobie trzeba skierować pracownika na badania wstępne, okresowe lub kontrolne. Nauczycieli zaś dodatkowo – po każdym urlopie zdrowotnym. Bez nich nie można dopuścić pracownika do pracy i nie ma tu znaczenia, czy jest to praca biurowa, czy fizyczna. Początek roku szkolnego to dobry czas na weryfikację aktualności badań nauczycieli i pracowników, bez nich od 1 września nie będą mogli wykonywać pracy.

czytaj więcej »

W praktyce, aby ustalić czy i w jakiej wysokości należy wpłacić nauczycielowi odprawę pieniężną trzeba prawidłowo zinterpretować kilka różnych przepisów Karty Nauczyciela, a niekiedy także innych ustaw. Aby ułatwić to zadanie polecamy skorzystanie z praktycznej tabeli, dzięki której w kilka chwil można ustalić wysokość i podstawę prawną nauczycielskiej odprawy.

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła zatrudnia 60 osób. W lipcu dwóch nauczycieli otrzymało wypowiedzenie warunków pracy i płacy w części dotyczącej liczby godzin. Zamiast 0,5 etatu zaproponowano im 0,20 etatu. Czy jeżeli pracownicy ci nie przyjmą zaproponowanych nowych warunków i umowa rozwiąże się z 31 października 2013 roku należy im się odprawa?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka odbywająca staż na stopień nauczyciela mianowanego jest na zwolnieniu lekarskim od 24 czerwca 2013 r. Termin porodu ma wyznaczony na 22 października 2013 r. Będzie chciała skorzystać z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Czy w tej sytuacji będzie mogła kontynuować staż po powrocie do pracy? Czy ewentualnie lepiej, by skorzystała krócej z urlopu rodzicielskiego, aby nie doszło do przerwania stażu?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak napisać wniosek dyrektora szkoły o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do nauczyciela? Jaka jest wymagana dokumentacja? Do kogo zaadresować wniosek?

czytaj więcej »

Pytanie: Jeśli wypadek zdarzył się w pracy, czy na wyjazd na komisję lekarską w celu ustalenia procentowego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje zwolnienie od pracy, czy pracownik powinien wziąć urlop bezpłatny lub wypoczynkowy?

czytaj więcej »

Nauczyciele ubiegający się o zatrudnienie w szkole będą musieli przedstawić nie tylko zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, lecz także informację z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych. Zmiana ma zapobiec zatrudnianiu nauczycieli, którzy zostali ukarani karą wydalenia z zawodu lub zakazu wykonywania zawodu nauczycielskiego przez okres lat 3.

czytaj więcej »

Rada rodziców nie posiada zdolności sądowej,  gdyż nie jest osobą fizyczną ani osobą prawną czy jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której zdolność prawną przyznaje ustawa (Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z 17 czerwca 2013 r., II SA/Op 268/13)

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel zawiadomił dyrektora szkoły, że nie przyjdzie na zajęcia, gdyż właśnie znajduje się u lekarza. Następnego dnia przyszedł i nie przyniósł zwolnienia lekarskiego. Czy takie postępowanie jest tożsame z porzuceniem pracy? Jakie sankcje grożą nauczycielowi?

czytaj więcej »

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej zwróciła się do Rady Ministrów o przygotowanie zmian w ustawie o systemie oświaty, przywracających kuratorowi oświaty kompetencję wyrażania zgody na likwidację szkół. Resort edukacji nie zamierza jednak zmieniać przepisów - rola kuratora oświaty pozostanie ograniczona do opiniowania zamiaru likwidacji placówek.

czytaj więcej »

wiper-pixel