WYDANIE ONLINE

Niezasadne i nieobiektywne wytypowanie nauczyciela do zwolnienia, brak powiązania decyzji kadrowej z arkuszem organizacji a także uchybienia formalne i proceduralne to najczęstsze przyczyny uwzględniania pozwów nauczycieli przez sądy pracy. W takim przypadku poza przywróceniem do pracy, nawet mimo braku godzin, trzeba będzie wypłacić nauczycielowi pensję za okres bez pracy.

czytaj więcej »

W tym rok nie będzie już wątpliwości, czy nieobecności przedłużające staż dolicza się od daty planowanego zakończenia stażu, czy powrotu nauczyciela do pracy. Jasne wskazówki Ministerstwa Edukacji i Kuratorium Oświaty pozwolą poprawnie ustalić zakończenie stażu nauczyciela i termin przyznania podwyżki za wyższy stopień awansu.

czytaj więcej »

Zmiany wprowadzone przez Senat do nowelizacji ustawy o systemie oświaty, zakładającej możliwość zatrudnienia asystenta, zostały przyjęte przez Sejm, a ustawę skierowano do podpisu Prezydenta. To zatem ostatnia prosta do wprowadzenia stanowisk asystentów w szkołach podstawowych.

czytaj więcej »

Wprowadzenie dodatku dla osób uczących dzieci w jednostkach opiekuńczych oraz uregulowanie zasad przyznawania środków na fundusz socjalny emerytowanym nauczycielom tych placówek - to główne problemy, z jakimi zgłosił się Związek Nauczycielstwa Polskiego do resortu pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony na czas określony od 2 grudnia 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. Dnia 16 kwietnia 2014 r. złożył wypowiedzenie o rozwiązaniu umowy z dniem 30 kwietnia 2014 r. z tytułu przejścia na świadczenie kompensacyjne. Czy należy się odprawa emerytalna i jakie artykuły wpisać na świadectwie pracy oraz czy na wypowiedzeniu może być podany powód rozwiązania umowy – przejście na świadczenie kompensacyjne?

czytaj więcej »

Pytanie: Ile godzin powinien pracować niepełnosprawny, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w stopniu ciężkim i umiarkowanym, zatrudniony na 1/2 lub 3/4 etatu?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka zatrudniona w szkole od 1 grudnia 2010 r. na umowę o pracę na czas nieokreślony w okresie od marca 2013 roku do kwietnia 2014 roku przebywała na zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskimi, a obecnie na urlopie rodzicielskim. Czy ten okres zalicza się do obowiązkowej 2-letniej przerwy między uzyskaniem stopnia awansu a rozpoczęciem stażu na nauczyciela mianowanego w dniu 1 września 2014 r.?

czytaj więcej »

Organizacja szkolnej wycieczki spędza sen z powiek wielu dyrektorom, tym bardziej że nauczyciele niechętnie zgłaszają się do sprawowania opieki podczas takich wyjazdów, bo wiedzą, że najczęściej wiąże się to z całonocnym bezpłatnym dyżurem. Tymczasem jest kilka rozwiązań, które pomogą przestrzegać normy czasu pracy i odpoczynku.

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej placówce zatrudniony jest ksiądz na 8/18 wymiaru etatu, który nie osiąga minimalnego wynagrodzenia za pracę. Czy powinniśmy naliczać od jego wynagrodzenia składkę na Fundusz Pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik szkoły ma zajęcie komornicze niealimentacyjne. W kwietniu dostał dodatek specjalny w kwocie 440 zł (brutto) z tytułu zwiększenia obowiązków. Czy ten dodatek w całości zostaje przekazany na rzecz komornika?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka 31 marca urodziła syna. Dnia 7 kwietnia telefonicznie powiadomiła o tym fakcie szkołę i zgłosiła, że wystąpi z wnioskiem o udzielenie urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego. Pracownica została wtedy poinformowana, że taki wniosek musi złożyć w terminie 14 dni po porodzie. Pisemny wniosek wysłany pocztą wpłynął 17 kwietnia. Wniosek nie został opatrzony datą przez pracownika. Czy mamy uwzględnić go pomimo wpływu do pracodawcy po wyznaczonym terminie?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownik samorządowy każdorazowo musi określić, czy za pracę w godzinach nadliczbowych wybiera wynagrodzenie czy czas wolny? Czy może złożyć takie oświadczenie np. na okres jednego roku? W regulaminie pracy wprowadziliśmy przerywany system czasu pracy. Czy pracownik musi wyrazić zgodę na zmianę systemu czasu pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak się ma równe traktowanie wobec prawa do korzystania ze świadczeń ZFŚS nauczyciela zatrudnionego np. w czterech szkołach na cząstki etatu, a nauczyciela zatrudnionego w jednej szkole?

czytaj więcej »

Umowy na czas określony zawierane z nauczycielami zwykle kończą się 27 lub 30 czerwca, rzadko natomiast obejmują wakacje. Dzięki temu szkoła zaoszczędza na kosztach zatrudnienia, ale i tak musi wypłacić nauczycielowi ekwiwalent za urlop, który liczy się proporcjonalnie do okresu zatrudnienia z uwzględnieniem lub wyłączeniem ferii zimowych.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel z dniem 31 sierpnia 2013 r. rozwiązał stosunek pracy za porozumieniem stron w związku z przejściem na rentę rodzinną (choć miał już wówczas uprawnienia emerytalne). W lutym 2014 roku złożył do dyrektora pismo z prośbą o przygotowanie dokumentacji w związku z przejściem z renty rodzinnej na swoje świadczenie emerytalne. Czy należy wypłacić mu odprawę emerytalną?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy umowa zawarta na czas nieokreślony z nauczycielem kontraktowym, dla którego nie ma warunków do zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć w następnym roku szkolnym, przekształci się w mianowanie z mocy prawa, jeśli w czerwcu uzyska stopień nauczyciela mianowanego?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pobyt dziecka w szpitalu przerywa lub wydłuża urlop rodzicielski o okres pobytu szpitalnego? Matka wykorzystała już urlop macierzyński oraz dodatkowy urlop macierzyński.

czytaj więcej »

Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły zawiera nieaktualną podstawę prawną (nieaktualny dziennik ustaw). Czy zarządzenie jest ważne, czy należy je sprostować? W jaki sposób należy dokonać zmian, by zarządzenie posiadało moc prawną?

czytaj więcej »

wiper-pixel