Zmiana regulaminu pracy bez pisemnego potwierdzenia zapoznania się z jego treścią

Pytanie:  Czy w aktach osobowych zatrudnionych pracowników należy umieścić oświadczenie o zapoznaniu z aneksem do regulaminu pracy?

Zatrudnienie poniżej 10 miesięcy – 5,6 dnia urlopu za każdy miesiąc pracy

Pytanie: Nauczyciel został zatrudniony na zastępstwo w okresie od 13 lutego do 15 marca 2013 r. Jak obliczyć ekwiwalent za urlop  za 1 miesiąc czy za dwa?

Zakres umocowania przedstawiciela związku wynika z treści upoważnienia

Pytanie: W liceum działają trzy organizacje związkowe. Jedna z nich jest reprezentowana przez jednego nauczyciela. Osoba ta posiada pełnomocnictwo swojej organizacji związkowej. Czy w związku z tym powinno się każdorazowo powoływać tę osobę w skład komisji jako przedstawiciela związków?

Zajęcia rewalidacyjne realizuje się w ramach pensum a nie godzin karcianych          

Pytanie: Czy obowiązkowe zajęcia z rewalidacji dla osób z orzeczeniem o kształceniu specjalnym w tygodniowym planie nauczania można realizować w ramach godzin karcianych? Czy muszą to być zajęcia płatne i czy mogą być uzupełnieniem pensum w przypadku nauczyciela, który zatrudniony jest na 14/18 etatu?

Urlop dla poratowania zdrowia – rok w całej karierze

Zmiana Karty Nauczyciela nie mogła obejść się bez ograniczenia prawa do urlopu zdrowotnego. Urlop ten to kość niezgody między dyrektorami szkoły, organami prowadzącymi a nauczycielami. Opracowując nowe przepisy Karty resort edukacji musiał wziąć pod uwagę sprzeczne interesy wszystkich stron. Wypracowany kompromis nie pozbawia nauczycieli prawa do urlopu zdrowotnego, lecz możliwość skorzystania z niego została ograniczona do roku w całej karierze. Sprawdź, jakie jeszcze  warunki będzie musiał spełnić nauczyciel, aby otrzymać urlop dla poratowania zdrowia.

Szczególna ochrona stosunku pracy w razie zmian organizacyjnych w szkole

Nie zawsze wypowiedzenie stosunku pracy albo zmiana wymiaru zatrudnienia będą możliwe. Część nauczycieli przez określony czas jest chroniona przed zmianami stosunku pracy i wówczas, mimo że w szkole są przeprowadzane zmiany organizacyjne – nie można im skutecznie zmienić warunków zatrudnienia ani wypowiedzieć umowy. Warto wiedzieć, których nauczycieli to dotyczy, aby podejmując decyzje kadrowe, pominąć tych nauczycieli, którzy są chronieni przez przepisy.

Przy całkowitej likwidacji szkoły nie można przejść w stan nieczynny

Pytanie: Z dniem 31 sierpnia 2013 r. szkoła, w której pracuję, przestaje istnieć. Czy nauczyciele mogą przejść w stan nieczynny?

Przejście na rentę rodziną bez prawa do odprawy pieniężnej

Pytanie: Sprzątaczka, która w marcu kończy 50 lat i ma 34,5 roku stażu pracy chce skorzystać z przysługującego jej uprawnienia odejścia z pracy na rentę po zmarłym mężu. Czy w związku z otrzymaniem tej renty należy jej się odprawa rentowa i wypłata nagrody jubileuszowej?

Przedłużenie stażu bez wniosku nauczyciela

Pytanie: Czy nauczyciel musi złożyć wniosek o kontynuację stażu, gdy w związku z nieobecnością spowodowaną chorobą jego staż ma zostać przedłużony?