Zmiana rozkładu czasu pracy także dla pracownika w wieku przedemerytalnym

Pytanie: Pracownik obsługi w wieku ochronnym jest zatrudniony jako dozorca w wymiarze 3/4 etatu. W związku z reorganizacją pracy szkoły zmieniła się liczba godzin pracy w nocy, za które pracownik otrzymywał dodatek. Pracownik domaga się wypłaty dodatku wyrównawczego do wynagrodzenia w związku z utratą części dodatku za pracę w nocy. Czy wyrównanie przysługuje? Wymiar czasu pracy oraz wynagrodzenie zasadnicze nie zostały zmienione.

Zasiłek na zagospodarowanie już tylko dla tegorocznych nauczycieli kontraktowych

Zmiana Karty Nauczyciela ma pozbawić nauczycieli prawa do dodatków socjalnych. O zasiłek na zagospodarowanie będą mogli ubiegać się jeszcze nauczyciele, którzy uzyskają stopień nauczyciela kontraktowego do 31 grudnia 2013 r. Ostatnim bastionem szczególnych uprawnień pozostaje dodatek wiejski, jednakże jego wysokość będzie sztywno ustalona w ustawie.

Zaniżony z winy pracodawcy dodatek stażowy trzeba wyrównać

Pytanie: Nauczycielowi nie doliczono z jednego świadectwa pracy okresu pracy do dodatku za staż pracy. Czy nadpłaty różnicy należy dokonać za 3 lata od dnia stwierdzenia błędu, czy za cały okres?

Zamrożone pensje, świadczenie urlopowe nauczycieli i odpis na ZFŚS

Przyjęta przez Sejm ustawa okołobudżetowa pozbawia nadziei, że w 2014 roku nauczyciele otrzymają wyższe wynagrodzenia i świadczenia socjalne. Zarówno odpis na ZFŚS, jak i świadczenie urlopowe oraz wynagrodzenie zasadnicze zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie.

W przypadku likwidacji szkoły urlop wychowawczy nie chroni przed zwolnieniem

Pytanie: Pracownik niepedagogiczny przebywa na urlopie wychowawczym. Do końca urlopu, zgodnie z jego wnioskiem, pozostało mu jeszcze półtora roku. Czy pracownika tego będzie można zwolnić w przypadku likwidacji szkoły z końcem sierpnia 2014 roku, mimo że jego urlop jeszcze się nie skończył? Czy w takim wypadku ZUS będzie miał wobec tego pracownika dalsze zobowiązania?

Urlop zdrowotny na obecnych zasadach do końca 2013 roku

Od 2014 roku nauczyciele stracą 3-letni urlop dla poratowania zdrowia. Zaostrzone przepisy i nowa procedura udzielania urlopu zdrowotnego sprawi, że połowa nauczycieli straci do niego prawo. Dla nauczycieli, którzy dotychczas wykorzystali ponad rok urlopu dla poratowania zdrowia, to ostatni dzwonek na skorzystanie z tego urlopu.

Sposób przyznawania świadczeń z ZFŚS dyrektorowi określa regulamin

Pytanie: Kto powinien wydać decyzję o przyznaniu dyrektorowi pożyczki mieszkaniowej w ramach funduszu socjalnego?

Sąd Najwyższy stanął po stronie nauczycieli zatrudnionych na czas określony

Po ustaniu stosunku pracy i wydaniu świadectwa pracy nauczycielowi zatrudnionemu, wbrew przesłankom z art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela, na czas określony, może on żądać ustalenia istnienia stosunku pracy na czas nieokreślony – takie rozstrzygnięcie podjął Sąd Najwyższy w uchwale z 4 października 2013 r. (I PZP 3/13).