Zarządzenia i decyzje dyrektora szkoły

Najczęściej wybieraną przez dyrektorów formą komunikowania się z pracownikami są zarządzenia i decyzje. W sprawach mniejszej wagi lepiej jednak użyć zwykłego ogłoszenia lub komunikatu. Decyzji i zarządzeń nie należy bowiem nadużywać. Także te wydawane w sprawach kadrowych i płacowych powinny mieć przemyślaną strukturę i oparcie w przepisach. ia się dyrektora z pracownikami są zarządzenia i decyzje.

Za prywatne rozmowy z telefonu służbowego – kara i zwrot kosztów

Pytanie: Pracownik w czasie godzin pracy korzystając ze służbowego telefonu, wykonywał prywatne rozmowy zagraniczne i naraził szkołę na straty finansowe. Co można zrobić w tej sytuacji?

Wymiar urlopu proporcjonalny do wymiaru etatu w pierwszym dniu miesiąca

Pytanie: Nauczyciel przedszkola jest zatrudniony na pół etatu na okres roku szkolnego. W związku z dyżurem przedszkola od 1 czerwca do 7 lipca będzie pracował w pełnym wymiarze. Jak należy naliczyć urlop za lipiec?

W tym roku odprawę z art. 20 Karty Nauczyciela wypłaca się 1 września

Pytanie: W jakim terminie należy wypłacić odprawę nauczycielowi zwalnianemu w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, skoro 31 sierpnia wypada w niedzielę? Jakich potrąceń należy dokonać z odprawy?

Uzyskanie wyższego stopnia awansu przed rozwiązaniem umowy nie podwyższy odprawy

Pytanie: Nauczyciel kontraktowy, który był zatrudniony w naszej szkole przez 6 lat, otrzymał wypowiedzenie z przyczyn organizacyjnych. W czasie ferii letnich uzyskał stopień nauczyciela mianowanego. W jakiej wysokości należy wypłacić odprawę – czy dwumiesięczną ze stawki nauczyciela kontraktowego, czy sześciomiesięczną ze stawki nauczyciela mianowanego?

Urlopy wypoczynkowe – decyzje dyrektora szkoły

Wakacyjny  urlop nauczyciela może zostać przerwany wezwaniem do pracy, ale tylko na 7 dni. W placówce nieferyjnej można zaś przesunąć zaplanowany urlop jak i odwołać z niego nauczyciela. Trzeba mieć jednak poważne powody, aby tak postąpić i dodatkowe pieniądze w budżecie. Szkoła ma bowiem obowiązek pokryć koszty przerwanego lub przesuniętego urlopu.

Urlop w zadaniowym systemie czasu pracy liczy się proporcjonalnie

Pytanie: Zatrudniamy dwóch pracowników na czas nieokreślony w zadaniowym systemie czasu pracy. Pierwszy pracownik ma 0,20 etatu, a drugi 0,40. Jak należy wyliczyć im urlop wypoczynkowy i jak go udzielać?

Umowy cywilnoprawne z minimalną stawką godzinową już w 2015 roku

Swoboda pracodawców w ustalaniu stawek wynagrodzenia dla umów cywilnoprawnych ma być ograniczona. Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ma wprowadzić minimalną stawkę godzinową dla umów cywilnoprawnych i innych form świadczenia usług i pracy na rzecz pracodawców i to już w 2015 roku.

Skrócony czas pracy pracowników niepełnosprawnych bez orzeczenia

Od 16 lipca osoby ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności są objęte skróconymi normami czasu pracy (7-godzinną dobową i 35-godzinną tygodniową) z mocy przepisów prawa. Pracodawca nie będzie już mógł żądać od takiego podwładnego orzeczenia o celowości stosowania skróconych norm czasu pracy.