Zaświadczenie z KRUS-u nie potwierdza stażu pracy na roli

Pytanie: Mam pracownika, który posiada zaświadczenie z KRUS-u, że „podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie od ... do nadal z mocy ustawy w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim jako rolnik”. Czy taki okres mam zaliczyć do zatrudnienia, a w rezultacie do wypłaty nagrody jubileuszowej, czy potrzebne są jakieś dodatkowe dokumenty potwierdzające ten okres? Dodam, że regulaminy wewnętrzne naszej placówki nie regulują tej kwestii.

Urlop w placówce nieferyjnej na dni pracy i zgodnie z rozkładem czasu pracy

Pytanie: Bardzo proszę o poradę w kwestii udzielania urlopu nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze etatu w placówce nieferyjnej.Nauczyciel pracuje na 0,85 etatu (17/20) zgodnie z grafikiem: pon. wolne (skrócony tydzień pracy w związku z art. 42c Karty Nauczyciela), wt. pięć godzin dydaktycznych, śr. pięć godzin dydaktycznych, czw. pięć godzin dydaktycznych, pt. dwie godziny dydaktyczne. Tygodniowy wymiar godzin roboczych przy obniżonym etacie wynosi 34 godziny (0,85 × 40 = 34).Jak powinnam prawidłowo udzielać urlopu temu nauczycielowi? Interpretacja Głównego Inspektora Pracy wskazuje, że urlop wypoczynkowy udzielany jest nauczycielowi w dni, które są dla niego dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, a nie z rozkładem tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych w wymiarze godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. (...) Udzielając urlopu wypoczynkowego, z puli godzinowej urlopu danego pracownika odliczamy wymiar czasu pracy, jaki miał do przepracowania w danym dniu, bez względu na liczbę godzin dydaktycznych (pensum).Czy mając na uwadze cytowaną interpretację, powinnam udzielać urlopu nauczycielowi od wtorku do piątku, odejmując z puli urlopowej 8,5 godziny roboczej (34/4 == 8,5 godziny)?

Paczka z ZFŚS w każdej szkole, w której pracuje nauczyciel

Pytanie: Jeżeli nauczyciel pracuje w kilku szkołach, czy należy mu się świadczenie socjalne w postaci paczek dla dzieci w każdej ze szkół? Na przykład pracuje w jednej szkole na pełnym etacie, a w dwóch następnych odpowiednio 10 godzin i trzy godziny tygodniowo, to przy siódemce dzieci powinien razem otrzymać 21 paczek (3×7)?

Od 1 stycznia 2016 r. zmiana wskaźników liczonych od płacy minimalnej

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę powoduje także podwyżkę kwot dodatku za pracę w porze nocnej, minimalnej podstawy wynagrodzenia chorobowego, kwot wolnych od potrąceń a także maksymalnej wy­­sokości odprawy za zwolnienie z przyczyn niedotyczących pracowników.

Nauczyciel nie może wziąć wolnego w zamian za jego odpracowanie

Pytanie: Na jakiej podstawie mogę uzyskać dzień wolny od pracy? Nie chcę brać urlopu bezpłatnego, tylko odpracować godziny, które w tym dniu wypadają. Na takiej zasadzie, że będę do dyspozycji dyrektora szkoły − odrabiam te godziny lekcyjne wtedy, gdy jakiegoś nauczyciela nie ma w pracy i wtedy nie mam za nie płacone. Zaznaczam, że do 31 sierpnia br. byłam zatrudniona w przedszkolu i wykorzystałam już 36 dni roboczych urlopu wypoczynkowego. A ile będzie mi się należało urlopu wypoczynkowego ze szkoły? Za miesiące od września do grudnia 2016 roku, czy za cały rok szkolny 2015/2016?

Nauczyciel może otrzymać wynagrodzenie także za niezrealizowane godziny

Od generalnej zasady, zgodnie z którą pensja należy się za pracę wyko­naną, przepisy przewidują wyjątki. W przypadku nauczy­cieli chodzi o godziny ponadwymiarowe, za które należy wypłacić wynagrodzenie także wówczas, gdy nauczyciel ich nie zrealizował. Dotyczy to jednak tylko takich sytuacji, kiedy godziny nie odbyły się z przyczyn niezależnych od nauczyciela.

Jeden zakres obowiązków na lata

Pytanie: Czy nauczyciel zatrudniony w szkole na podstawie mianowania bądź na czas określony powinien co roku dostać i podpisać nowy zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności (nawet jeżeli nic mu się nie zmienia)? Czy należy włożyć ten zakres do akt osobowych pracownika?