Złożenie wniosku o przyznanie świadczenia – gdy nauczyciel pozostaje w stosunku pracy

Pytanie: Nauczyciel był zatrudniony do końca czerwca. W szkole do końca maja były zbierane wnioski o dofinansowanie „wczasów pod gruszą”. W związku z tym, że w czasie wakacji nauczyciel nie będzie miał urlopu, został poinformowany, iż nie może się ubiegać o dofinansowanie wczasów. Czy po ustaniu zatrudnienia może się zwrócić o dofinansowanie, gdyż uważa, że został wprowadzony w błąd o niemożliwości złożenia wniosku w maju?

Zmiany w nadzorze pedagogicznym od czerwca i września 2013 r.

W czerwcu i wrześniu zaczynają obowiązywać zmiany w nadzorze pedagogicznym. Nowy nadzór stanie się bardziej elastyczny – ewaluacja wewnętrzna będzie obejmować tylko istotne zagadnienia, zaś ewaluacja problemowa nie będzie już podzielona na obszary. Zmienione przepisy jasno określają kogo należy poinformować o wnioskach i wynikach ewaluacji oraz wprowadzają obowiązek uzgodnienia przebiegu ewaluacji zewnętrznej z dyrektorem szkoły. Ponadto rada rodziców, samorząd uczniowski i rada szkoły będzie miała wgląd w raport z ewaluacji.

Wakacje 2013 ze środków ZFŚS

Pensja i świadczenie urlopowe z ZFŚS oraz dofinansowanie do wypoczynku z tego funduszu – razem nawet kilka tysięcy złotych - może dostać każdy nauczyciel na wakacje. Pracownicy niepedagogiczni dostaną mniej, bo nie mają prawa do świadczenia urlopowego. Mogą za to dostać dofinansowanie nie tylko do własnego wypoczynku, ale także do wakacji swoich dzieci i innych członków rodziny. Jednak i tu nie ma równości – każdy może bowiem dostać inne dofinansowanie, w zależności od dochodu na osobę w rodzinie i sytuacji socjalnej.

W informacji o warunkach zatrudnienia inne kwestie niż w umowie o pracę

Pytanie: Jak sprecyzować w informacji o warunkach zatrudnienia warunki dla pracownicy, która zostanie zatrudniona na stanowisku sprzątaczki – na 0,7 etatu w zastępstwie za nieobecną pracownicę.

Urlop pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze

Obliczanie wymiaru urlopu niepełnoetatowca i udzielanie go wymaga wykonania dodatkowych obliczeń - szczególnie, gdy pracownik każdego dnia ma inny wymiar czasu pracy, albo pracuje tylko w niektóre dni tygodnia. Trzeba wówczas pamiętać zarówno o zaokrąglaniu niepełnych dni jak i o udzielaniu urlopu tylko na dni pracy pracownika.

Urlop bezpłatny obejmuje cały okres nieobecności, a nie tylko dni pracy

Pytanie: Nauczycielka jest zatrudniona w wymiarze 4/18, prowadzi lekcje tylko jeden dzień w tygodniu w czwartki. W okresie od 28 marca do 15 kwietnia 2013 r. przebywała w sanatorium. Złożyła wniosek o urlop bezpłatny w dniu 4 i 11 kwietnia 2013 r., czyli w te dni, które ma zajęcia. Czy taki wniosek jest dobry, czy nie powinna złożyć wniosku na cały okres, kiedy przebywała w sanatorium albo chociaż od 4 do 11 kwietnia 2013 r.?

Umowa na czas określony może się skończyć w trakcie urlopu macierzyńskiego

Pytanie: Pracownica ma zawartą ze szkołą umowę o pracę na czas określony, tj. od 1 września 2012 r. do 26 lipca 2013 r. W dniu 6 kwietnia 2013 r. urodziła dziecko. Na jaki okres należy udzielić pracownicy urlopu macierzyńskiego? Czy do dnia zakończenia umowy o pracę, czy na okres 20 tygodni, tj. do 24 sierpnia 2013 r.?

Udzielanie urlopu wypoczynkowego pracownikom niepedagogicznym

W sezonie letnim szkoła świeci pustkami. Nie tylko nauczyciele korzystają wówczas z odpoczynku, ale i pracownicy niepedagogiczni zwykle w tym okresie biorą urlopy. Tyle że w ich przypadku urlop należy wyliczyć dla każdego pracownika osobno, a udziela się go tylko na dni pracy. To tylko niektóre sytuacje, z którymi trzeba się zmierzyć. Przypominamy, jak prawidłowo ustalić wymiar należnego pracowniom urlopu i jak go udzielać.

Udział w szkoleniu w OKE bez skierowania – w ramach urlopu bezpłatnego

Pytanie: Czy nauczycielowi biorącemu udział w szkoleniu organizowanym przez OKE w czasie pracy przysługuje dzień wolny i na jakich zasadach?