Za nowe zwolnienie po wypadku przy pracy płaci się wynagrodzenie chorobowe

Pytanie: Pytanie: Pracownik w okresie od 12 lutego 2014 r. do 10 kwietnia 2015 r. był na zasiłku chorobowym z ubezpieczenia wypadkowego. Obecnie dostarczył zwolnienie lekarskie na okres 29 lipca do 9 sierpnia 2015 r. Czy powinniśmy wypłacić wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek chorobowy?

Wycieczka dla wszystkich pracowników jest nieopodatkowana

Pytanie: Pytanie: Nasze przedszkole organizuje wycieczkę zagraniczną dla swoich pracowników i członków ich rodzin. Moje pytanie jest następujące: czy koszt wycieczki jest wolny od podatku i czy stanowi przychód ze stosunku pracy? Moje wątpliwości nasunęły się, gdy ostatnio przeczytałam, że fiskus zmienił stanowisko w sprawie wycieczek organizowanych dla pracowników przez pracodawców, tzn. że wydatki na organizację wycieczki nie są przychodem ze stosunku pracy i pracodawca nie musi też stosować kryterium socjalnego.

Wolnego za 15 sierpnia można udzielić przed tym dniem lub po nim

Pytanie: Pytanie: Dnia 15 sierpnia 2015 r. w sobotę przypada święto, więc należy się dodatkowy dzień wolny. Czy w związku z tym możemy go wykorzystać już 14 sierpnia 2015 r.?

Świadczenie urlopowe dla nauczyciela po urlopie wychowawczym i jego zastępcy

Pytanie: Pytanie: Nauczyciel został zatrudniony na zastępstwo 15 października 2014 r. Umowa uległa rozwiązaniu 26 czerwca 2015 r. w związku z powrotem zastępowanego nauczyciela do pracy po urlopie wychowawczym. Komu należy wypłacić świadczenie urlopowe?

Pensje nauczycieli w roku szkolnym 2015/2016 – bez zmian

Jak co roku, Minister Edukacji Narodowej nowelizuje rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli. To obowiązujące od 1 września 2015 r. nie przynosi jednak zmian w stawkach wynagrodzeń nauczycieli. Tak jak w mijającym roku wyniosą one od 1.513 do 3.109 zł.

Organ prowadzący nie może wyłączyć z pensum godzin nauczania indywidualnego

Pytanie: Pytanie: Czy organ prowadzący w swoim zarządzeniu dotyczącym organizacji pracy szkoły może umieścić zapis, że nauczanie indywidualne nie wchodzi w pensum nauczyciela? Jak realizować wtedy ten zapis, gdy dyrektor będzie musiał przydzielić np. nauczycielowi fizyki zatrudnionemu na 4/18 – 2 godziny nauczania indywidual­nego. Przecież zgodnie z przepisami prawa nauczyciel na tym samym stanowisku nie może mieć dwóch umów o pracę. Uprzejmie proszę o odpowiedź, jak dyrektor w takiej sytuacji powinien postąpić (nie łamiąc prawa)?

Nauczyciel nie może mieć dwóch umów w jednej szkole

Pytanie: Pytanie: Nauczycielka jest od 5 lat zatrudniona w tym samym gimnazjum:■ na podstawie mianowania jako pedagog w pełnym wymiarze godzin (20/20) oraz■ na podstawie umowy na czas nieokreślony jako nauczyciel WDŻ (6/18).W mojej ocenie nauczycielka powinna mieć jedną umowę. Co teraz możemy zrobić, czy: rozwiązać umowę na czas nieokreślony za porozumieniem stron (zakładając, że nauczycielka się na to zgodzi) i od 1 września 2015 r. będzie miała tylko etat pedagoga, a 6 godzin WDŻ zostanie jej przydzielone jako ponadwymiarowe? Czy mam uśrednić dla niej wymiar zatrudnienia z 20/20 i 6/18 w ramach jednej umowy o pracę?

Nauczyciel może się odwołać od opinii o jego pracy do sądu

Pytanie: Pytanie: Czy można zaskarżyć opinię wydaną przez nauczyciela w sprawie pracy drugiego, ocenianego nauczyciela? Nauczyciel A wystąpił do dyrektora o dokonanie oceny jego pracy. Dyrektor wydał ocenę negatywną, więc nauczyciel A odwołał się od oceny do kuratorium zgodnie z przepisami prawa. Dyrektor zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego poprosił innego nauczyciela dyplomowanego (B) o wydanie opinii o pracy nauczyciela A, która dołączona została do dokumentacji odwoławczej do kuratorium. Nauczyciel B wydał opinię według własnych obserwacji i spostrzeżeń. Nauczyciele pracują w placówce na takim samym stanowisku. Nauczyciel A nie zgadzał się z opinią nauczyciela B, gdyż była negatywna i złożył pozew do sądu o pomówienie. Czy nauczyciel A miał takie prawo?